Брой 14/2023

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕДИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СИТУАЦИИ

Уводни думи 
Вяра Ангелова, Снежана Попова 8
Радиото в цифровата постмедийна ситуация – между изкуствения интелект и човека 
Александра Илиева9
Между два свята: Подкастингът като сливане на технологията с човешкото 
Виктор Чулев21
Медийни системи и кризи: спирането на сигнала на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13 септември 2019 г. 
Виктория Петрова 50
По дигиталните следи на (не)определимото смешно в ефир: странният случай на Божан Петров 
Лора Търколева66
Употребите на експертното знание в телевизионната журналистика по време на кризи – погледът на експертите 
Елена Фучеджиева91
Мястото на правата на човека и върховенството на правото в медийното отразяване на тероризма: сравнение между България и Германия (2009-2020) 
Бианка Богоевска122
РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ 
Контекстът е важен за новините. Рецензия за монографията на Десислава Сотирова „Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)” 
Мария Нейкова 149
Рецензия на „Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите“ 
Николай Колев157
За авторите в броя 162


CONTENT

MEDIA, TECHNOLOGIES, SITUATIONS

Editorial 
Vyara Angelova, Snezhana Popova8
The Radio in the Digital Postmedia World – Existence between Artificial Intelligence and Man 
Alexandra Ilieva9
Between Two Worlds: Podcasting as a Merge between Technology and Man 
Viktor Chulev21
Media Systems and Crises: The Signal Stopping of the „Horizont“ Program on the Bulgarian National Radio on September 13, 2019 
Victoria Petrova 50
On the Digital Trail of the (Un)Definable Fun On Air: The Curious Case of Bojan Petrov 
Lora Tarkoleva66
The Expert Knowledge in Tv Journalism during Crises – The Experts`Point of View 
Elena Fuchedzhieva 91
Human Rights and Rule of Law In the Media Coverage of Terrorism: Comparison of the Bulgarian and German Cases (2009-2020) 
Bianka Bogoevska122
BOOK REVIEWS 
Context is Important for News. Rеview for Desislava Sotirova’s monograph „Events in a frame. Media coverage of the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans (1999 – 2018)” 
Maria Neikova149
Review of “The Economic Policy of Online Media. Manufacture of Dissent” 
Nikolay Kolev157
About the authors162