НЕЩОТЪРСАЧЕСТВОТО КАТО БЯГСТВО И ЛЮБОВ, КОЯТО ИЗМИСЛЯ СВЕТА С ОБРАЗИ

Интервю на Орлин Спасов с Венцислав Димов

THING-FINDING AS AN ESCAPE AND A LOVE THAT INVENTS THE WORLD WITH IMAGES

Interview of Orlin Spassov with Ventsislav Dimov

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: Интервю на Орлин Спасов с Венцислав Димов по повод изложбата „Двоица“. Отговорите на Димов представят изкуството като детска игра, като бягство от думите, като търсене на смисъл чрез измисляне.

Ключови думи: въображение, Readymade, Garbage Art, Recycle art, природа                                                                                                                        

Abstract: Orlin Spassov’s interview with Ventsislav Dimov on the occasion of the “Both of us” (Dvoitsa”) exhibition. Dimov’s answers present art as a child’s play, as an escape from words, as a search for meaning through invention.

Keywords: imagination, Readymade, Garbage Art, Recycle art, nature