Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено наследство: за песните от дъното на язовира и медийното им изплуване

IMMERSED HERITAGE: ABOUT THE SONGS REMAINING AT THE BOTTOM OF THE DAM AND THEIR MEDIA FLOATING


Ventsislav Dimov, Lozanka Peycheva


Резюме: Изследването е фокусирано върху част от потопеното наследство под водите на няколко язовира в България („Овчарица“, „Розов кладенец“ и „Цонево“). Представени са популярни народни певици (Стефка Съботинова и Пенка Павлова) и певчески групи и местни певци („Сминена китка“, Силвия Димитрова), които съхраняват песни от потопените села. Вниманието е съсредоточено върху изследването и знанието за фолклора като опора на паметта, през случая със село Аспарухово, до и под водите на язовир „Цонево“. Акцентира се върху ролята на различни медии и особено на дигиталните нови медии за „изплуването“ на традиционното песенно наследство от селата, останали на дъното на различни язовири.

Ключови думи: наследство, язовири, фолклор, народни певици, памет

Abstract: The study focuses on part of the submerged heritage under the waters of several dams in Bulgaria (Ovcharitsa, Rozov Kladenets and Tsonevo). Popular folk singers (Stefka Sabotinova and Penka Pavlova) and singing groups and local singers („Sminana Kitka“, Silvia Dimitrova), who keep songs from the sunken villages, are presented. The focus is on research and knowledge of folklore as a pillar of memory, in the case of the village of Asparuhovo, near and under the waters of Tsonevo Dam. Emphasis is placed on the role of various media and especially digital new media spaces for the „emergence” of the traditional song heritage from the villages left at the bottom of various dams.


Keywords: heritage, dams, folklore, folk singers, memory

Add Comment