УПОТРЕБИТЕ НА ЕКСПЕРТНОТО ЗНАНИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННАТА ЖУРНАЛИСТИКА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ – ПОГЛЕДЪТ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Елена Фучеджиева

THE EXPERT KNOWLEDGE IN TV JOURNALISM DURING CRISES – THE EXPERTS`POINT OF VIEW

Elena Fuchedzhieva

Отворете тук:

Резюме: Употребата на експертно знание е съществена част от медийната комуникация, особено по време на кризи. Целта на настоящия текст е да открои основни понятия за експертност, знание и разбирането на журналистите за тях. Направен е анализ на гледната точка на експертите към критичната функция на журналистиката при разпознаването на експертното знание и разпространението му. За целта са направени интервюта със 7 експерти, участвали по време на различни кризи в интервюта и телевизионни предавания. Текстът е част от дисертационен труд на тема “Експертното говорене по време на кризи и критичната функция на журналистиката”.

Ключови думи: експерти, криза, медии, знание, журналисти

Abstract: The use of expert knowledge is an essential part of media communication, especially during crises. The text highlights basic concepts of expertise, knowledge and journalists’ understanding of their usage in media. The text analyzes the point of view of experts towards the critical function of journalism in the recognition of expert knowledge and its dissemination. For this purpose, interviews were conducted with 7 experts who participated in interviews and television shows during various crises. The text is part of a dissertation on „Expert speaking during crises and the critical function of journalism“.

Keywords: experts, crisis, media, knowledge, journalists


Елена Фучеджиева е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация. Завършила е „Журналистика“ и „Електронни медии“ във ФЖМК и „Реторика“ във Философския факултет на Софийския университет. Обект на научните й интереси са употребите на експертност в медиите, журналистическия подход в употребата на експертно знание по време на кризи и др.

Elena Fuchedzhieva is a PHD student at the Sofia University “St. Kliment Ohridski“, Faculty of Journalism and Mass Communication. She graduated in „Journalism“ and „Electronic Media“ at the FJMK and „Rhetoric“ at the Faculty of Philosophy of Sofia University. The object of her scientific interests are the uses of expertise in the media, the journalistic approach in the use of expert knowledge during crises, etc.