Борис Сергинов. Съвременни научни изследвания в областта на интериорния дизайн

CONTEMPORARY THEORETICAL RESEARCH ON
INTERIOR DESIGN THEORY AND PRACTICE
Boris Serginov


Резюме: Настоящата рецензия представя книгата на д-р Биляна Калоянова
„Структурен подход в интериорния дизайн през ХХ век“. Научната и
приложна значимост на публикацията ще е от полза за изследователите и
професионалистите, работещи в сферата на интериорния дизайн.


Ключови думи: интериорен дизайн, история на дизайна, културна
индустрия.

Abstract: The review addresses the book “Structural Approach in Interior Design
in the Twentieth Century” by Bilyana Kaloyanova, PhD. The scientific and applied
significance of the publication will benefit researchers and professionals working
in the field of interior design.

Keywords: interior design, history of design, cultural industry.

О

Add Comment