Политически послания в турските сериали по българските телевизии и „Нетфликс“

Жана Попова

Political messages in the Turkish series on Bulgarian television and on Netflix

Zhana Popova

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: В текста са представени основните изводи от сравнението на политическите послания в турските сериали, излъчвани по българските телевизии и по „Нетфликс“. 
Във филмите, показвани по българските телевизии, политиката е свърззана с въпроса кой носи отговорността за решенията, свързани с живота на жената и на детето. Сред важните политически теми са миграцията, образованието в чужбина и завръщането в родината, конфликтите между богати и бедни.

Ключови думи: теленовела; турски сериал; културна дипломация;  Нетфликс идеология

Abstract:The text presents the main conclusions based on the study of the politicalmessages in the Turkish series broadcasted on Bulgarian television and onNetflix. The main political messages in the series, showed on Bulgariantelevision, are the responsibility for the decisions, connect with the life of awoman and a child. Among the important political topics are: migration,education abroad and returning home, conflicts between rich and poor.

Key words: telenovela; Turkish series; cultural diplomacy; Netflix ideology

Използвана литература

АНГЕЛОВА, Вяра (2000). Алтернативната телевизия. Филмите по кабелите – фалшивият избор. Ангов, Константин (ред.) Алтернативната телевизия. Враца: изд. „Псидо“, с. 186-209. [Angelova, Vyara (2000). Alternativnata televiziya. Filmite po kabelite – falshiviyat izbor’. Angov, Konstantin (ed.) Alternativnata televiziya. Vratsa: izd. ‘Psido’, pp. 186-209]

АНДЕРСЪН, Бенедикт (1998). Въобразените общности. Размишления върху произхода и разпространението на национализма. София, изд. „Критика и хуманизъм“. [Аnderson, Benedikt (1998). Vaobrazenite obstnosti. Razmishlenia vurhu proizhoda i razprostranenieto na natsionalizma. Sofia, ‘Kritika i humanizam’]

АПАДУРАЙ, Арджун. (2006) Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията. София, 2006.[Apadurai, Ardzhun. 2006. Svobodnata modernost. Kulturni izmereniya naglobalizatsiyata. Sofia.]

АПАДУРАЙ, Арджун. (2017). Умората от демокрацията. Големият регрес. София, „Критика и хуманизъм“, с. 17-34. [Apadurai, Ardzhun. (2017). Umorata ot demokratsiata. Golemiyat regres. Sofia. ‘Kritika i humanizam’, pp. 17-34]

БАУМАН, Зигмунт (2017). Симптоми в търсене на един обект и едно име. Големиятрегрес. София, „Критика и хуманизъм“, с. 35-54. [Bauman, Zigmunt (2017). Simptomi v tarsene na edin obekt i edno ime. Golemiyat regres. Sofia. ‘Kritika ihumanizam’, pp. 35-54]

БОДРИЯР, Жан. (1995). Илюзията за края или Стачката на събитията. София, „Критика и хуманизъм“. [Bodriar, Zhan (1995). Ilyuziata za kraya ili Stachkata na sabitiyata. Sofia, ‘Kritika i humanizam’]

БРАТОЕВА-ДАРАКЧИЕВА, Ингеборг. (2006) Новото европейско кино – идентичност и транснационалност. Проблеми на изкуството, 2008, No 1, 42–47. [Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg (2006). Novoto evropeysko kino – identichnost i transnatsionalnost. Art Studies Quarterly, 2008, No 1, 42–47.]

ДИЧЕВ, Ивайло (2011). Дигиталният посткомунизъм: из виртуалните салони на субполитиката. Нови медии – нови  мобилизации. (ред. Дичев, Ивайло, Орлин Спасов). София, „Отворено общество“, с. 15-37. [Ditchev, Ivaylo (2011). Digitalniat postkomunizam: iz virtualnite saloni na subpolitikata. Novi medii – novi mobilizatsii. (ed. Ditchev, Ivaylo, Orlin Spasov, p. 15-37]

МАРТОНОВА, Андроника (2021). Между миграция и уседналост: Екзотичният друг и новото българско кино. Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд. София: Институт за изследване на изкуствата. [Martonova, Andronika (2021). Mezhdu migratsia i usednalost: ekzotichniyat drug i novoto balgarsko kino. Kam kulturologichnite poleta na identichnostta, razlichieto I diskursa Svoi/Chuzd. Sofia: Institut za izsledvane na izkustvata]          

МИНЕВА, Мила (2012). Сериалите на българската идентичност. Критика и хуманизъм, бр.39/2012 [Mineva, Mila (2012). Serialite na balgarskata identichnost. Kritika i humanizam, br. 39/2012 ]

ПОПОВА, Жана (2015). Жанрове и форми на забавлението в телевизията. Хасково: изд. „Полиграфюг“. [Popova, Zhana (2015). Zhanrove i formi na zabavlenieto v televiziata. Haskovo: Poligraf Press]

ABBAS, Sadia, Hamza ABBAS, Saima RAFI, AmmarASAD (2021).  Re-Imaging Western CultureThrough Turkish Dramas In Urdu Renaissance оf Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research,Volume 12, Issue 11, January-2021 109 ISSN 2229-5518

AĞIRSEVEN,Nehir, Armağan ÖRKI (2017). Evaluating Turkish TV Series as Soft PowerInstruments, The International Journal of Media and Culture.  Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, pp. 836 – 853.

ALGAN, Ece, Yeşim KAPTAN (2021). Turkey’s TV celebrities as cultural envoys: the role of celebrity diplomacy in nation branding and the pursuit of soft power. The International Journal of Media and Culture. Volume 19, 2021 – Issue 3

MARTONOVA, Andronika (2019). Identity Dialogues: an Approach towards the Theoretical Framework in the Aspects of Modern Bulgarian Cinema. Post-totalitarian Cinema in the Eastern European Countries – Models and Identities. Institute of Art Studies, pp. 45-57. http://artstudies.bg/books/Posttotalitarian_cinema.pdf

ARDA, Özlem, Pınar ASLAN, Constanza MUJICA (ed.) (2021). Transnationalization Of Turkish Television Series. Istanbul University Press.

ARDA, Özlem, Özlem Çağlan BILSEL (2020). Cultural Codes Creating a Universal Context and Reception of The Audience: the Case Study of İstanbullu Geli̇n.

BERG, Miriam (2020). Turkish Drama Serials and Arab Audiences: Why Turkish Serials Are Successful in the Arab World. Kaptan Y., Algan E. (eds) Television in Turkey. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46051-8_12

DE BRUIJN, Petra (2013). Deep State. Visual Socio-Political Communication in the Television Series and Serials of the Turkish Television Channel Samanyolu. TV Series. https://journals.openedition.org/tvseries/2500

MOHYDIN, Ravale (2020). The Global Appeal of Turkish Drama Series: A Case Study in Pakistan. TRT WORLD RESEARCH CENTRE.

MIHELJ, Sabina (2011). Media Nations: Communicating Belonging and Exclusion in the Modern World. Basingstoke: Palgrave Macmillan

KHAN, Musa and Yong-jin WON (2020). Transnationalization of TV Serials: A Comparative Study of the Exportation of Korean and Turkish TV Serials. European Journal of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol. 59 No 2 April, 2020, pp. 193-208

NYE, Joseph S., Jr. (2012) The Twenty-first Century Will Not be a “Post-American” World. International Studies Quarterly 56(1): 215-217.

ÖZTüRKMEN, Arzu (2018). “Turkish Content”: The Historical Rise of the Dizi Genre.

POTHOU, Eleni (2020). Why soSuccessful? An Audience Research on the Turkish TV Series in Greece. VIEW Journal of EuropeanTelevision History and Culture, 9(17), pp.62–78

VIVARELLI,  Nick (2019). Turkish TV Producers Adapt to Digital World as MIPTV Begins. Variety. 

ÇETIN, Kumru Berfin Emre (2014). The ‘Politicization’ of Turkish Television Dramas. International Journal Of Communication, vol. 8, Los Angeles, University of Southern California, Annenberg Press, 2014, pp. 2462–2483. 

За сериала. bTV, 29.12.2000 г. https://www.btv.bg/seriali/belezi/about/

Жана Попова е доцент във ФЖМК, СУ „Св. Кл.Охридски“, в катедра „Радио и телевизия“. Автор е на монографиите „Диалоговимодели. Между събитията и медийните образи“ (УИ „Св. Кл. Охридски“2013); „Жанрове и форми на телевизионното забавление“ („Полиграф ЮГ“, 2015), на `частта за историята на БНТ в сборника „БНР и БНТ – между държавата иобществото 1989-2015)“ (УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017).

Част от редакцията на научнотосписание „Медиалог“ www.medialog.bg. От 2017 г. е ръководител на магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ във ФЖМК.

Zhana Popova is an Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass Communications at Sofia University. She is the author of the monographs Dialogue Models. Between Events and Media Images (2013) and Genres and Forms of TV Entertainment (2015), a chapter in the a BNT publication BNR and BNT – between State and Society 1989-2015 (2017).

She is part of the editorial board of the scientific journal „Medialog“ www.medialog.bg. She is the coordinator of the master’s program ‘Digital Media and Video Games’.

Add Comment