Елена Фучеджиева. Българското национално радио и „Дарик радио“ като сцени на знанието: учените в медиите по време на Ковид-19

BULGARIAN NATIONAL RADIO AND DARIK RADIOAS FIELD OF THE EXPERT KNOWLEDGE: SCIENTISTS IN THE MEDIA DURING COVID-19

Elena Fuchedzhieva

Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху експертното знание като една от най-търсените информации по време на кризи и върху ролята на медиите за подбора и легитимацията на експертите, чието знание и опит се предлага на аудиторията. Появата на коронавирусната инфекция породи една от най-неочакваните кризи в България и точно заради това експертите и тяхното познание са във фокуса на вниманието на обществото, институциите, оперативния щаб и медиите. Целта на това изследване е да проследи по какъв начин журналистите търсят, получават и предават експертното знание на аудиторията си по време на кризи; кои учении експерти канят за събеседници; могат ли те да бъдат категоризирани – по какви показатели; как експертите са представени на аудиторията; как журналистите разговарят с тях и променя ли се отношението им спрямо различните типове експерти, които интервюират. Какви са разликите в диалозите с експертите в разглежданите медии и какви специфики и тенденции се наблюдават в разговорите с тях по време на кризи. Разглеждам избора на експерти, представянето им и интервютата с тях в БНР и „Дарик радио“ в периода 8 март – 8 април 2020 г., т.е. през първия месец след появата на Ковид-19 в България.

Ключови думи: експерт, учен, Ковид-19, медии, радио

Abstract: The present study focuses on expert knowledge as the most relevant information during crisis and the role of media in the selection and identification of experts whose knowledge and experience is presented to the audience. The coronavirus crisis was one of the most unexpected crises in Bulgaria and that is why the experts and their knowledge turned out to be in the focus of attention of the public, the institutions, the national operational headquarters, and the media. The purpose of this study is to examine how journalists find and impart the experts knowledge to their audiences during crises; which scientists and experts they invite for interviews; how they present them to the audience; what kind of dialogues they form and whether their attitude towards the different types of experts they talk to changes. Are there any differencesin the dialogues with the experts in the two media selected – Bulgarian national radio and Darik radio – and what specifics and tendencies could be marked in the conversations with them during the period 8th of March– 8th of April 2020.

Keywords: expert, scientist, COVID-19, media, radio

Add Comment