НАРОДНАТА ПЕСЕН НА КИТАЙСКИЯ ЕТНОС НАНАЙЦИ „ПЛАНИНИТЕ И РЕКИТЕ ОМАЯХА НАНАЙЦИТЕ“

Ли Гън

THE FOLKLORE SONG “THE MOUNTAINS AND RIVERS ENCHANTED THE NANAI PEOPLE” OF THE CHINESE ETHNIC GROUP NANAI

Li Gen

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: „Планините и реките омаяха нанайците“ е добре позната народна песен на северния китайски етнос нанайци. Композиторите Гуо Сон и Гуан Фу са използвали музикални елементи от нанайските народни песни, за да създадат тази красива и вдъхновяваща песен. Настоящата статия анализира песента, като изследва музикалната култура и изразите на нанайците и се фокусира върху музикалната структура, мелодията, ритъма, силата, темпото и структурата на акомпанимента. Обсъжда се и ролята на емоциите, които песента пресъздава. Покрай задълбоченото изучаване на народната музикална култура и обичаите на нанайците, авторът на статията освен разширяване на знанията и интересите спрямо нанайската народна музика, полага основите на по-нататъшното изучаване на нанайската музика и песни, с надеждата, че тази статия ще събуди любопитство по тази интересна тема.

Ключови думинанайци, народни песни, музикална характеристика, песни Дзячинкуо

Abstract: The Hezhe people (Nanai people) are a minority ethnic group with a long history in Northeast China, who are good at singing and dancing. Their music mainly records their life and daily production, especially their fishing traditions. The article analyzes the song „Mountains and Rivers Bewitched the Nanai people“, exploring the musical culture and expressions of the Nanai people and focusing on the musical structure, melody, rhythm, force, tempo and structure of the accompaniment. The role of the emotions that the song evokes is also discussed. The purpose of the article is to expand the interest in Nanai folk music, familiarization with it for the further study and even better performance of Nanai music and songs.

Keywords: Hezhe people (Nanai people), ethnic music, minority, ethnic group, jialinkuo songs