Жана Попова. Музикантите като фенове на публиката. Образи на концертната публика и медийната аудитория

MUSICIANS AS FANS OF THE AUDIENCEIMAGES OF THE CONCERT PUBLIC AND THE MEDIA AUDIENCE

ZHANA POPOVA

Отворете текста в pdf 

Author: Zhana Popova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме:  Изследването на медийните публикации и тв предавания след 1989 г. с участието на една определена група музиканти – правещите естрадна музика творци – показва, че има област, в която властта на публиката е необходимост, за да бъде запазена властта на автора. Естрадните музиканти говорят за публиката си като за „добър човек“; за дете ,което трябва да възпитават и учат как да разпознава стойностната музика. В периода 1990-2017 г. музикантите рисуват няколко основни образа на публиката: на сватбарската публика, на родителите и детето в публиката, на публиката-символ, непрестанно припомнят образа на „феномена съветска публика“. Един от основните резултати от изследването е, че музикантите ясно разграничават„концертната публика“ и „медийната публика“ като въображаеми общности.

Ключови думи: естрадни музиканти, българска естрадна музика, медии, концертна публика, медийна аудитория, нация

Summary: The research of the media publications and TV shows after 1989 with the participation of a certain group of musicians – the artists making Estrada – shows that there is an area where the power of the audience is a necessity that preserves the power of the author. The Estrada musicians describe their audience as a “good person” or a child, they need to teach how to recognize valuable music. In the period 1990 – 2017 the musicians draw a couple of key images of the audience: the weddings audience, the parents and the child in the audience, the supranational symbol, the constantly reminded image of the “phenomenon soviet audience”. A key finding of the research is that the musicians clearly distinguish between “concert audience” and “media audience” as imaginary communities.

Key words: Estrada musicians, Bulgarian estrada music, media, concert public, media audience

Автор: Жана Попова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment