Юлия Владимирова. Попкултура и жени: контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те

Юлия Владимирова

POPULAR CULTURE AND WOMEN: CONTEXTS IN ‘THE WOMAN TODAY’ MAGAZINE IN THE 60S AND 70S

Julia Vladimirova

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846


How to Cite: Владимирова, Юлия (2022). Попкултура и жени: контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те. Медиалог, 11/2022, с. 139-152. https://www.medialog-bg.com/?p=4412 [Vladimirova, Julia (2022). Popular culture and women: contexts in ‘The Woman Today’ magazine in the 60s and 70s. Medialog, 11/2022, pp. 139-152]


Резюме: Като едно от водещите женски списания, сп. „Жената днес“ е интерерсно медийно явление, което ни дава поглед към облика на жените по времена държавния социализъм в България. Какви са те, какво обичат да консумират икак искат/ или трябва да живеят. Каква трябва да бъде (социалистическата) женаи това еднородно понятие ли е? Като масово женско списание, то задаватенденции, поставя въпроси и насочва към определени консуматорски практики.Този облик обаче се променя в различните епохи на самия социализъм и задаваразлични контексти, в които жените могат да бъдат разглеждани. Тесктът сестреми да изгради противоречията и перспективите в начина, по който женскияобраз се нюансира в страниците на списанието от 60-те 70-те години.

Ключови думи: жени, женски списания, социализъм, попкултура

Abstract: As one of the leading women’s magazines, “The Woman Today” magazine is an interesting media phenomenon that gives us a look at the appearance of women during the state socialism in Bulgaria. What kind of women they are and should be, what do they like to consume and how do they want and / or should live. What should a (socialist) woman be like and is this a homogeneous concept? As a mass women’s magazine, it give the trends, asks questions and focuses on certain consumer practices. However, this image is changing in different epochs of socialism itself and sets different contexts in which women can be seen. The text seeks to build contradictions and perspectives in the way the female image is nuanced in the pages of the magazine from the 60s and 70s.

Keywords: women, women’s magazines, socialism, popular culture


Използвана литература

ДАСКАЛОВА, Красимира (2019). Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“. [Daskalova, Krasimira (2019). Zheni, pol I modernizacia v Bulgaria, 1878-1944. Sofia: UI “Sv. Kliment Ohridski”].

ПРАНДЖЕВА, Любка (2012). Жените на социализма и четенето. Списание „Жената днес“, 1960-1970. Liternet. https://liternet.bg/publish4/llipcheva/zhenata-dnes.htm [Prandzeva, Lyubka (2012). “Zhenite na sotsializma I cheteneto – spisanie “Zhenata dnes” 1960-1970].

СТОИЧКОВА, Тaтяна (2009). Жените в социалистическа България – образи и политика. NotaBene, № 12, 2009 http://notabene-bg.org/read.php?id=124 [Stoichkova, Tatyana (2009). Zhenite w sotsialisticheska Balgaria – obrazi I poliitika. NotaBene].

ADORNO, Theodor (2001).  The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. London & New York: Routledge.

BENETT, Tony (1981). Popular Culture: Past and Present.  London & New York: Routledge.

GHODSEE, K., MEAD, J., (2017). Debating Gender in State Socialist Women’s Magazines: the Cases of Bulgaria and Czechoslovakia. History of communism in Europe/8.

FUNG, Anthony (2002). Women’s Magazines: Construction of Identities and Cultural Consumption in Hong Kong. Consumption markets and culture, vol.5.

LULEVA, Ana (2016). “Women in the Balkans”. Post-socialist order in Bulgaria. Biblion Media Publisher.

STOREY, J. (1993), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson/Logman.


Юлия Владимирова е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра БИН, с научен ръководител доц. д-р Десислава Лилова. Занимава се с популярна култура, женска еманципация в епохатана държавния социализъм в България. Бакалавър и магистър по културология, Владимирова е практикуващ журналист в сферата на културата. Има публикации в научни издания като „Диверсия“, сп. „Медии и комуникации на 21 век“, както и в редица издания на популярните медии като в-к „Култура“, сайта „Гласове“, списание „aspectо” и БНР. В момента води рубрика за култура в Dir.bg.

Julia Vladimirovais a PhD student at Sofia University „St. Kliment Ohridski ”, Library  and Information Studies Department, withsupervisor Assoc. Prof. Dessislava Lilova. She deals with popular culture, women’s emancipation in the era of state socialism in Bulgaria. Bachelor and Master of Cultural Studies, Vladimirova is a practicing journalist in the field of culture. She has published in scientific journals such as Diversia, Media andCommunications of the 21st Century, as well as in a number of popular media such as “Kultura” newspaper, “Glasove“ website, “A-specto” magazine and BNR. Hecurrently has a column about culture in Dir.bg.

Add Comment