Мария Иванова. Меметата в новините и меметата като новини

Мария Иванова

MEMES IN THE NEWS MEDIA AND MEMES AS THE NEWS MEDIA

Maria Ivanova

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846


How to Cite: Иванова, Мария (2022). Меметата в новините и меметата като новини. Медиалог, бр. 11/2022, с. 153-184. https://www.medialog-bg.com/?p=4351 [Ivanova, Maria (2022). Memes in the news media and memes as the news media. Medialog, 11/2022, pp. 153-184]


Резюме: Настоящото антропологично изследване е съсредоточено върху меметата като феномен на културата, датиращ от края на миналия век. Предвид това, че става дума за сравнително нова културна практика и ограниченото количество научна литература, посветена на темата, понятието бива често размито, а неговите характеристики потъват в огромния басейн, включващ всевъзможно „вайръл“ съдържание. Масовото разпространено схващане за меметата е, че те представляват дигитална форма на вицове и често биват коментирани като ретроградно изкуство, в логиката на несериозното и шеговитото. Във връзка с това, че те представляват картинка (колаж, снимка, комикс и др.) с текст, за прегледа на която са нужни няколко секунди (за разлика от прочитането на цяла статия или гледането на новинарска емисия), те започват да стават все по-влиятелни носители на информация от всякакъв тип. Меме жанрът се превръща във вдъхновител на маркетингови стратегии, а рекламните мемета се множат скоростно. В текста ще се разгледа начинът, по който феноменът бива описан от известни български новинарски онлайн медии, а на базата на интервюта с меме дейци – дейността ще бъде разкрита в потенциала й да бъде разбирана като доходоносен бизнес и сама по себе си – информационна медия.

Ключови думи: мемета, „вайръл“ съдържание, информационна медия, креативност

Abstract: The current anthropological study focuses on memes as a cultural phenomenon dating back to the end of the last century. Given that this is a relatively new cultural practice and the small number of humanitarian studies devoted to the subject, the concept is often vague, and its characteristics are immersed in the vast pool, which includes all sorts of „viral“ content. The common belief about memes is that they are a digital form of jokes and are often commented on as retrograde art, in the logic of the frivolous and funny. Due to the fact that they are a picture (collage, photo, comic, etc.) with text, which takes a few seconds to review (as opposed to reading an entire article or watching a news program), they are becoming more and more more influential media of all kinds. The meme genre is becoming an inspiration for marketing strategies, and advertising memes are multiplying rapidly. The text will consider the way in which the phenomenon is described by well-known Bulgarian online news media, and based on interviews with meme activists – the activity will be considered in its potential to be understood as a profitable business and in itself – information media.

Keywords: memes, „viral“ content, information media, creativity


Текстът е разработен в рамките на научноизследователскияпроект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарнианализи на пресечността между медии, култури и политики“, с финансоватаподкрепа на ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г.


Използвана литература

БАРТ, Ролан (2003). Смъртта на автора. Литературен клуб (онлайн) (посетен на 13.05.2022). http://www.litclub.com/library/kritika/bart/dead.html [Bart, Rolan (2003). Smartta na avtora. Literaturen klub,]

ГЕНОВА, Дафинка (2020). Интернет мемета и комуникация онлайн. Български фолклор, 3/2020. [Genova, Dafinka (2020). Internet memeta i komunikatsiya online. Balgarski folklor, 3/2020]

НЕЙКОВА, Ния, Светла КОЛЕВА (2022). Да живее Ютюб! По пътя към поп-културната политика. Семинар_БГ, 21 https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy21/item/611-da-zhivee-youtube.html (последно посетен на 13.05.2022 г.) [Neykova, Nia, Svetla Koleva (2022). Da zhivee Youtube! Po patya kam pop-kulturnata politika. Seminar_bg, 21]

ПОПОВА, Жана (2017). Как се поражда сензационността в новините на телевизиите? Критика и хуманизъм, бр. 47, с. 347-363. [Popova, Zhana (2017). Kak se porazhda senzatsionnostta v novinite na televiziite? Kritika i humanizam, br. 47, s.347-363]

GRANATA, Yvette (2019). Meme Dankness: Floating Glittery Trash for an Economic Heresy.  Bown, A., D. Bristow. 2019. Post Memes: Seizing The Memes of Production. Punctum books, Earth, Milky Way, pp. 251-277.

PIDKU˘IMUKHA, Liudmyla, Nadiya KISS (2020). Battle of narratives: Political memes during the 2019 Ukrainianpresidential election. Cognitive Studies | Études cognitives, 2020(20), Article 2246. Available at: https://doi.org/10.11649/cs.2246 (Accessed: 13.05.2022)

REOCH, Angus (2019). An Interview with the NEEM (“Non-Existent Existentialist Memes”) Admins. Bown, A., D. Bristow. 2019. Post Memes: Seizing The Memes of Production. Punctum books, Earth, Milky Way, pp. 233-251.

TANNI, Valentina (2019). Eternal September. The Rise of Amateur Culture. Eternal September. The Rise of Amateur Culture. Link Editions, Brescia, pp. 4-14.

WIGGINS, Bradley (2019). TheDiscursive Power of Memes in Digital Culture. Routlege Studies in New Mediaand Cyberculture.52 Vanderbilt Avenue, New York, NY10017.


Мария Даниел Иванова завършва 9ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, бакалавър е по „Културология“ и магистър по„Културна антропология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант е по „Културна антропология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, под научното ръководство на проф.Ивайло Дичев. Последните антропологични изследвания, по които работи, сасвързани с ЛАРП, косплей и кибертворчество, в частност меметата като феномен накултурата. Автор е на книгата „Ролевите игри на живо. Живот in и off game“,резултат от дипломната ѝ работа за придобиване на бакалавърска степен.Изследователските ѝ интереси са в областта на дигиталните медии, градскатаистория, младежките култури и визуалните изкуства. Член е на научния екип попроект „Поп-култура,поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечносттамежду медии, култури и политики“.

Maria Daniel Ivanova graduated from French Language School „Alphonse de Lamartine“, has a bachelor’s degree in „Cultural studies“ and a master’s degree in „Cultural Anthropology“ at Sofia University „St.  Kliment Ohridski“. At the moment she is а PhD student in „Cultural Anthropology“ at Sofia University „St.  Kliment Ohridski“. The latest anthropological research she is working on is related to LARP, cosplay and cyber-art, in particular memes as a cultural phenomenon. She is the author of the book „Live Role Playing. Life in and off game“, a result of her diploma work for obtaining a bachelor’s degree. Her research interests are in the fields of digital media, urban history, youth cultures and visual arts.

Add Comment