Емилия Кирчева. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРЕЙСКАТА КУЛТУРНА ВЪЛНА ЧРЕЗ МЕДИИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕКА СИЛАНА ЮЖНА КОРЕЯ[1]

THE SPREAD OF THE KOREANCULTURAL WAVE THROUGH THE MEDIA AS PART OF SOUTH KOREA’S SOFT POWER STRATEGY

Emilia Kircheva


Резюме: От края на 90-те се наблюдава възходът на „Халлю“ или „Корейската вълна“ – нарастващата популярност на всички корейски неща, от модата и киното до музиката и кухнята. В резултат на този феномен и мерките на корейското правителство страната придобива все повече мека сила на международната сцена. Медийната среда в Република Корея, в чиито контекст се ражда и развива Корейската културна вълна, не само формира нейния облик, но е и сред основните причини изобщо за съществуването й. Въз основа на задълбочен анализ на ролята на медиите за разпространението на корейската култура в страната и по света, настоящото изследване прави изводи за използването на културата като мека сила от страна на държавата с ключовото участие на медиите.

Ключови думи: Корейска вълна, Халлю, мека сила, поп култура, традиционни медии, социални медии

Abstract: Hallyu, also known as the Korean Wave has been on the rise since the late 1990s, boosting the popularity of all things Korean, from fashion and cinema to music and cuisine. As a result of this phenomenon and the measures taken by the Korean government, South Korea is gaining more and more soft power on the international stage. The media environment in the context of which the Korean cultural wave was born and developed, not only shaped it, but is also one of the reasons for its existence. Based on an in-depth analysis of the role of the media in the spread of Korean culture in the country and around the world, the present study explores on the use of culture as soft power resource by the state with key media involvement.

Keywords: Korean wave, Hallyu, soft power, pop culture, traditional media, social media


[1] Текстът е част отдипломна работа с дипломен ръководител доц. д-р Ралица Ковачева, защитена вкатедра „История и теория на журналистиката“, ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.

Add Comment