Петър Айолов. Рецензия на книгата „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса свой/чужд)“

Петър Айолов

Review of The Book ‘Between Migration and Settledness: The Exotic Other and The New Bulgarian Cinema (Towards the Culturological Fields of Identity, Difference and the Self/Other Discourse)’

Peter Ayolov


Отворете текста

Използвана литература:

МАРТОНОВА, Андроника (2022). Между миграция и уседналост: Екзотичният друг
и новото българско кино, Към културологичните полета на идентичността,
различието и дискурса Свой/Чужд. Институт за изследване на изкуствата, БАН.
{Martonova, Andronika (2022). Mezdu migratsija i usednalost: Ekzotichniyat drug i novoto
balgarsko kino, Kam kulturologichnite poleta na identichnostta, razlichieto i diskursa
Svoi/Chuzhd. Institut za izsledvane na izkustvata. BAN]

Д-р Петър Айолов има две магистърски степени по „Литература” и „Кино”, и
докторска степен в областта на масовата комуникация. Той е с над 10 г. опит
като преподавател в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, над 15-
годишен опит като режисьор и сценарист в телевизията и киното. Преподава
Сценарно майсторство, а неговите изследователски интереси са пропагандният
модел на медиите и медийната манипулация.

Peter Ayolov, PhD, has two Master’s degrees: in „Literature“ and in „Cinema“, and
a PhD in Mass Communication. He has more than 10 years of experience as an
assistant professor at Sofia University and more than 15 years of experience working
as a director and writer in television and cinema. Dr. Ayolov teaches university
course in Creative Scriptwriting. His research topics include the propaganda model
of the media, media bias, and manipulation.

Add Comment