Орлин Спасов. Репрезентацията и нейните кризи: поглед към теоретичните дебати

Representation and its crises: a look at theoretical debates

Orlin Spassov

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Спасов, Орлин (2022). Репрезентацията и нейните кризи: поглед към теоретичните дебати. Медиалог, 12/2022, с. 8-37 https://www.medialog-bg.com/?p=4583 [in English: Spassov, Orlin (2022). Representation and its crises: a look at theoretical debates. Medialog, 12/2022, pp. 8-37]

Отвори текста тук

Резюме: Този текст предлага преглед на някои от основните аспекти на теоретичните дебати за репрезентацията. Представената тук част има по-скоро илюстративен характер по отношение на някои от теоретичните фундаменти, върху които по-късно стъпват авторите, ангажирани конкретно с обсъждане на феномена на репрезентацията в съвременните медии (тема, на която е посветен друг текст). Анализът се спира на начините, по които е обсъдена репрезентацията в текстове на Ролан Барт, Жак Дерида, Мишел Фуко и др. Акцентът е поставен върху проблематизирането на възможностите за репрезентация със средствата на езика.

Ключови думи: репрезентация, криза, език, реалност, постмодернизъм

Abstract: This paper offers an overview of some of the main aspects of the theoretical debate on representation. The section presented here is mainly illustrative in terms of some of the theoretical foundations on which later authors engaged specifically in discussing the phenomenon of representation in contemporary media build (a topic addressed in another text). The analysis focuses on the ways in which representation has been discussed in texts by Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault and others. The emphasis is on problematizing the possibilities of representation by means of language.

Keywords: representation, crisis, language, reality, postmodernism

Отворете текста тук


Орлин Спасов е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет и изпълнителен директор на фондация „Медийна демокрация“. Доктор е по социология. Спасов преподава „Медийни и комуникационни изследвания”, „Интернет култура”, „Медии и европейска публична сфера“ и др. Бил е стипендиант на фондация Александър фон Хумболт, получавал е стипендии на Центъра за академични изследвания (България), на Центъра за академични изследвания на Централна Европа във Европейския университет Виадрина (Франкфурт-Одер) и др. Сред по-новите му публикации се открояват книгите Да бъдеш журналист: състояние на професията (2017, в съавторство) и Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти (2016, в съавторство). Спасов е автор на Спортът и политиката: медийни ритуали, властови игри (2013), Преходът и медиите: политики на репрезентация (2000) и съставител и съ-съставител на повече от петнадесет книги, между които Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право (2013), Медиите и политиката (2011), Нови медии, нови мобилизации (2011), Новите млади и новите медии (2009), Quality Press in South East Europe (2004), New Media in South East Europe (2003) и др. От 2014 г. Спасов е ръководител на българския екип, осъществяващ проекта Мониторинг на медийния плурализъм, който се провежда едновременно във всички страни от ЕС под ръководството на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода (в Центъра за академични изследвания Робърт Шуман) към Европейския университетски институт във Флоренция и с финансиране от Европейската комисия. 

Orlin Spassov holds a PhD in Sociology and is Associate Professor at Sofia University, Faculty of Journalism and Mass Communication. He teaches Media and Communication Studies, Internet Culture and Media and the European Public Sphere. Spassov is executive director of Media Democracy Foundation. He was a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation in Germany, received scholarships at the Centre for Advanced Studies (Bulgaria), at the Centre for Advanced Studies of Central Europe at the European University Viadrina (Frankfurt-Oder) and others. Recently, Spassov co-authored the books To be a Journalist: State of the profession (2017) and The Hate Speech in Bulgaria: From Prejudices to Intolerance (2016). He is the author of Sport and Politics: Media Rituals, Power Games (2013), Transition and the Media: Politics of Representation (2000) and editor and co-editor of more than fifteen books, including Media and Democracy: freedom, pluralism, low (2013), Media and Politics (2011), New Media, New Mobilizations (2011), New Youth and new Media (2009), Quality Press in South East Europe (2004) and New Media in South East Europe (2003). Since 2014, Spassov is the project manager of Bulgarian team of the Media Pluralism Monitor (an initiative involving all EU countries, managed by the Centre for Media Pluralism and Media Freedom (in the Robert Schuman Centre for Advanced Studies) at the European University Institute in Florence and sponsored by the European Commission).