Петър Кърджилов. Рекламата за „Чудото на XIX век“. Свидетелства в българския периодичен печат (1896–1914)

Пeтър Кърджилов

THE ADVERTISEMENT FOR THE ‘MIRACLE OF THE XIX CENTURY’. TESTIMONIES IN THE BULGARIAN PERIODICAL PRESS (1896–1914)

Peter Kardjilov

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite: Kърджилов, Петър (2022). Рекламата за „Чудото на XIX век“. Свидетелства в българския периодичен печат (1896-1914). Медиалог, бр. 11/2022, с. 21-44. https://www.medialog-bg.com/?p=4352 [Kardjilov, Peter (2022). The advertisement for the ‘Miracle of the XIX century’ Testimonies in the Bulgarian periodical press (1896-1914). Medialog, 11/2022, pp. 21-44]

Резюме: Днес киното е изкуство, съпътствано от свои науки, своя филмова критика и своя киножурналистика. Но какво е имало в годините непосредствено след неговото рождество. Имало е Слово – описващо нещо ново и непознато; възторгващо се от техническо изобретение, в чието бъдеще не вярват дори неговите бащи; пресъздаващо атмосферата, царяла по време на първите сеанси и реакциите на изненаданата аудитория… Тъкмо от това Слово, съхранено до наши дни в рекламите, отпечатани в тогавашния български периодичен печат, се ражда съвременната филмова критика. Настоящата статия проследява с помощта на конкретни примери този процес на превръщане на „хвалебственото викане” в интелектуална дейност.

Ключови думи: филмова критика, история на ранното кино в България, периодичен печат, филмова реклама, специализирани филмови издания, начало на българското филмопроизводство

Abstract: Today, cinema is an art, accompaniedby its own sciences, its own film criticism and its own film journalism. Butwhat happened in the years immediately after its birth. There was a Word – describing something new and unknown; admiring a technical invention that evenhis fathers did not believe in; recreating the atmosphere that prevailed duringthe first sessions and the reactions of the surprised audience… It is from this Word, preserved to this day in the advertisements printed in the then Bulgarian periodicals, that modern film criticism is born. This article with the help of concrete examples, traces this process of turning the „reclamo” („cry of praise”) into an intellectual activity.

Keywords: film criticism, history of early cinema in Bulgaria, periodicals, film advertising, specialized film editions, beginning of Bulgarian film production

Използвана литература

АЛЕКСАНДРОВ, Александър(1983). Кината в София до 9.ІХ.1944. Кино и време, № 21, 1983[Aleksandrov, Aleksandar. Kinata v Sofia do 9.ІХ.1944. Kino i vreme, № 21,1983]

АНДРЕЙЧИН, Иван (1909). Синема. Свободно слово, год. V, № 430, 25.ІІ.1909 [Andreychin, Ivan. Sinema. Svobodno slovo, god. V, № 430, 25.ІІ.1909]

ГЕНДОВ, Васил (2016). Трънливият път на българския филм 1910–1940. Мемоари. София: Българска национална филмотека, Фабер. [Gendov, Vasil (2016). Tranliviyat pat na balgarskiya film 1910–1940. Memoari. Sofia: Balgarska nazionalna filmoteka, Faber]

ЕРДЕЉАНОВИЋ, Александар Саша (2006). Продуцент Светозар Боторић и његови филмови – ІІ део. Novi filmograf, № 2 (leto–jesen 2006). [Erdeljanovich, Aleksandar Sasha. Produzent Svetozar Botorich i negovi filmovi – ІІ deo. Novi filmograf, № 2 (leto–jesen 2006)]

САДУЛЬ, Жорж (1958). Всеобщая история кино. Том 1. Москва: Искусство. [Sadoul, Georges (1958). Vseobshtaya istoriya kino. Tom 1. Moskva: Iskusstvo]

ХИТРОВ, Дончо (1972). Филмовият периодичен печат в България в периода на „нямото“ кино – 1913–1930. Кино и време, год. І, № 1, 1972. [Hitrov, Doncho. Filmoviyat periodichen pechat v Balgariya v perioda na „nyamoto” kino – 1913–1930. Kino i vreme, god. І, № 1, 1972]

ХИТРОВ, Панайот (1944). Първото кино-представление в България. Към историята на филма. Филм, год. ІІІ, № 6, 1–15.VІІІ.1944. [Hitrov, Panayot. Parvoto kino-predstavlenie v Balgariya. Film, god. ІІІ, № 6, 1–15.VІІІ.1944]

KRDŽILOV, Petar (2011). Da li je putujući kinematograf braće Lifka posećivao Bugarsku?  Lifka i Lifke. Subotica: Otvoreni univerzitet, Jugoslovenska kinoteka.

Използвани източници

Б.А. (1896а). Вътрешни новини. Народни права, год. VІ, № 141, 8.XII.1896, с. 4 [B.А. (1896а). Vatreshni novini. Narodni prava, god. VІ, № 141, 8.XII.1896, p. 4]

Б.А. (1896б). Вътрешен отдел. Мир, год. ІІІ, № 326, 11.ХІІ.1896, с. 3 [B.А. (1896b). Vatreshen otdel. Mir, god. ІІІ, № 326, 11.ХІІ.1896, p. 3]

Б.А. (1896в). Вътрешен отдел. Мир, год. ІІІ, № 327, 13.ХІІ.1896, с. 2 [B.А. (1896c). Vatreshen otdel. Mir, god. ІІІ, № 327, 13.ХІІ.1896, p. 2]

Б.А. (1897а). Вътрешна хроника. Законност (Русе), год. I, № 32, 27.ІІ.1897, с. 4 [B.А. (1897а). Vatreshna hronika. Zakonnost (Ruse), god. I, № 32, 27.ІІ.1897, p. 4]

Б.А. (1898а). Дневни новини. Мир, год. ІV, № 532, 12.V.1898, с. 2 [B.А. (1898а). Dnevni novini. Mir, god. ІV, № 532, 12.V.1898, p. 2]

Б.А. (1899а). Хроника. Нов век, год. І, № 53, 30.VІ.1899, с. 3 [B.А. (1899а). Hronika. Nov vek, god. І, № 53, 30.VІ.1899, p. 3]

Б.А. (1899б). Славянин (Русе), год. ХІV, № 57, 27.ХІ.1899, с. 3 [B.А. (1899b). Slavyanin (Ruse), god. ХІV, № 57, 27.ХІ.1899, p. 3]

Б.А. (1902а). Подлистник. Кинематограф. Пряпорец, год. V, № 22, 20.VII.1902, с. 2 [B.А. (1902а). Podlistnik. Kinematograf. Pryaporets, god. V, № 22, 20.VII.1902, p. 2]

Б.А. (1899в). Хроника. Нов век, год. І, № 97, 25.Х.1899, с. 3 [B.А. (1899b). Hronika. Nov vek, god. І, № 97, 25.Х.1899, p. 3]

Б.А. (1900а). Български търговски вестник, год. VІІІ, № 74, 5.ІV.1900, с. 4; № 75, 6.ІV.1900, с. 6 [B.А. (1900а). Balgarski targovski vestnik, god. VІІІ, № 74, 5.ІV.1900, p. 4; № 75, 6.ІV.1900, p. 6]

Б.А. (1900б). Смърдящи  Драйфус. Поща, год. І, № 32, 13.ІV.1900, с. 3 [B.А. (1900b). Smardyashti Drayfus. Poshta, god. І, № 32, 13.ІV.1900, p. 3]

Б.А. (1901а). Дневни новини. Кинематограф. Tagesneuigkeiten. Kinematograph. Български търговски вестник, год. ІХ, № 84, 20.ІV.1901, с. 4 [B.А. (1901а). Dnevni novini. Kinematograf. Balgarski targovski vestnik, god. ІХ, № 84, 20.ІV.1901, p. 4]

Б.А. (1901б). Дневни новини. Кинематограф. Tagesneuigkeiten. Kinematograph. Български търговски вестник, год. ІХ, № 93, 2.V.1901, с. 3 [B.А. (1901b). Dnevni novini. Kinematograf. Balgarski targovski vestnik, god. ІХ, № 93, 2.V.1901, p. 3]

Б.А. (1901в). Хроника. Пловдив (Пловдив), год. XVI, № 1102, 31.ІІІ.1901, с. 2 [B.А. (1901c). Hronika. Plovdiv (Plovdiv), god. XVI, № 1102, 31.ІІІ.1901, p. 2]

Б.А. (1901г). Български търговски вестник, год. ІХ, № 118, 6.VІ.1901, с. 4 [B.А. (1901d). Balgarski targovski vestnik, god. ІХ, № 118, 6.VІ.1901, p. 4]

Б.А. (1904а). Дневник, год. ІІІ, № 809, 4.ІХ.1904, с. 4 [B.А. (1904а). Dnevnik, god. ІІІ, № 809, 4.ІХ.1904, p. 4]

Б.А. (1904б). Български търговски вестник, год. ХІІ, № 198, 10.ІХ.1904, с. 4; № 201, 14.ІХ.1904, с. 4; № 202, 16.ІХ.1904, с. 4; № 203, 17.ІХ.1904, с. 4 [B.А. (1904b). Balgarski targovski vestnik, god. ХІІ, № 198, 10.ІХ.1904, p. 4; № 201, 14.ІХ.1904, p. 4; № 202, 16.ІХ.1904, p. 4; № 203, 17.ІХ.1904, p. 4]; Вечерна поща, год. V, № 1138, 24.ІХ.1904, с. 4; № 1140, 26.ІХ.1904, с. 4; № 1142, 29.ІХ.1904, с. 4; № 1144, 1.Х.1904, с. 4 [B.А. (1904b). Vecherna poshta, god. V, № 1138, 24.ІХ.1904, p. 4; № 1140, 26.ІХ.1904, p. 4; № 1142, 29.ІХ.1904, p. 4; № 1144, 1.Х.1904, p. 4]

Б.А. (1908а). Вечерна поща (Шангова), год. ІХ, № 2458, 1.VІІ.1908, с. 1; № 2459, 2.VІІ.1908, с. 2; № 2461, 4.VІІ.1908, с. 2; № 2463, 6.VІІ.1908, с. 2; № 2464, 7.VІІ.1908, с. 2 [B.А. (1908а). Vecherna poshta (Shangova), god. ІХ, № 2458, 1.VІІ.1908, p. 1; № 2459, 2.VІІ.1908, p. 2; № 2461, 4.VІІ.1908, p. 2; № 2463, 6.VІІ.1908, p. 2; № 2464, 7.VІІ.1908, p. 2]

Б.А. (1908б). Дневник, год. VІІ, № 2126, 26.VІ.1908, с. 1; № 2128, 28.VІ.1908, с. 2; № 2130, 31.VІ.1908, с. 2; № 2132, 4.VІІ.1908, с. 1; № 2134, 6.VІІ.1908, с. 2 [B.А. (1908b). Dnevnik, god. VІІ, № 2126, 26.VІ.1908, p. 1; № 2128, 28.VІ.1908, p. 2; № 2130, 31.VІ.1908, p. 2; № 2132, 4.VІІ.1908, p. 1; № 2134, 6.VІІ.1908, p. 2]; Реч, год. II, № 319, 26.VI.1908, с. 1; № 321, 29.VI.1908, с. 1; № 323, 2.VII.1908, с. 1; № 325, 4.VII.1908, с. 1; № 327, 6.VII.1908, с. 2 [B.А. (1908b). Rech, god. II, № 319, 26.VI.1908, p. 1; № 321, 29.VI.1908, p. 1; № 323, 2.VII.1908, p. 1; № 325, 4.VII.1908, p. 1; № 327, 6.VII.1908, p. 2]

Б.А. (1908в). Дневник, год. VІІ, № 2204, 16.ІХ.1908, с. 1; № 2207, 19.ІХ.1908, с. 2; № 2209, 21.ІХ.1908, с. 2; № 2211, 23.ІХ.1908, с. 1; № 2215, 27.ІХ.1908, с. 2; № 2218, 30.ІХ.1908, с. 1; № 2220, 1.Х.1908, с. 2; № 2224, 6.Х.1908, с. 2; № 2226, 8.Х.1908, с. 1; № 2228, 10.Х.1908, с. 2; № 2231, 13.Х.1908, с. 2; № 2233, 15.Х.1908, с. 2; № 2235, 17.Х.1908, с. 2; № 2237, 19.Х.1908, с. 2; № 2239, 21.Х.1908, с. 2; № 2241, 23.Х.1908, с. 2; № 2244, 26.Х.1908, с. 2 [B.А. (1908c). Dnevnik, god. VІІ, № 2204, 16.ІХ.1908, p. 1; № 2207, 19.ІХ.1908, p. 2; № 2209, 21.ІХ.1908, p. 2; № 2211, 23.ІХ.1908, p. 1; № 2215, 27.ІХ.1908, p. 2; № 2218, 30.ІХ.1908, p. 1; № 2220, 1.Х.1908, p. 2; № 2224, 6.Х.1908, p. 2; № 2226, 8.Х.1908, p. 1; № 2228, 10.Х.1908, p. 2; № 2231, 13.Х.1908, p. 2; № 2233, 15.Х.1908, p. 2; № 2235, 17.Х.1908, p. 2; № 2237, 19.Х.1908, p. 2; № 2239, 21.Х.1908, p. 2; № 2241, 23.Х.1908, p. 2; № 2244, 26.Х.1908, p. 2]

Б.А. (1909а). Забавления и вечеринки. Вечерна поща (Наумова), год. Х, № 2950, 25.XI.1909, с. 5; № 2951, 26.XI.1909, с. 5; № 2952, 27.XI.1909, с. 5; № 2953, 28.XI.1909, с. 5; № 2954, 29.XI.1909, с. 5; № 2955, 30.XI.1909, с. 5; № 2956, 1.XII.1909, с. 5; № 2957, 2.XII.1909, с. 5; № 2958, 3.XII.1909, с. 5; № 2970, 15.XII.1909, с. 4; № 2971, 16.XII.1909, с. 4; № 2972, 17.XII.1909, с. 4; № 2973, 18.XII.1909, с. 4; № 2974, 19.XII.1909, с. 4; № 2975, 20.XII.1909, с. 4; № 2976, 21.XII.1909, с. 4; № 2977, 22.XII.1909, с. 4; № 2978, 23.XII.1909, с. 4; № 2980, 25.XII.1909, с. 4; № 2982, 30.XII.1909, с. 2; № 2983, 31.XII.1909, с. 2; № 2985, 3.I.1910, с. 2; № 2987, 5.I.1910, с. 2; № 2988, 6.I.1910, с. 2 [B.А. (1909а). Zabavleniya i vecherinki. Vecherna poshta (Naumova), god. Х, № 2950, 25.XI.1909, p. 5; № 2951, 26.XI.1909, p. 5; № 2952, 27.XI.1909, p. 5; № 2953, 28.XI.1909, p. 5; № 2954, 29.XI.1909, p. 5; № 2955, 30.XI.1909, p. 5; № 2956, 1.XII.1909, p. 5; № 2957, 2.XII.1909, p. 5; № 2958, 3.XII.1909, p. 5; № 2970, 15.XII.1909, p. 4; № 2971, 16.XII.1909, p. 4; № 2972, 17.XII.1909, p. 4; № 2973, 18.XII.1909, p. 4; № 2974, 19.XII.1909, p. 4; № 2975, 20.XII.1909, p. 4; № 2976, 21.XII.1909, p. 4; № 2977, 22.XII.1909, p. 4; № 2978, 23.XII.1909, p. 4; № 2980, 25.XII.1909, p. 4; № 2982, 30.XII.1909, p. 2; № 2983, 31.XII.1909, p. 2; № 2985, 3.I.1910, p. 2; № 2987, 5.I.1910, p. 2; № 2988, 6.I.1910, p. 2]

Б.А. (1909б). Програма на Съвременен Биограф. Вечерна поща (Наумова), год. Х, № 2965, 10.XII.1909, с. 2; № 2968, 12.XII.1909, с. 2; № 2969, 13.XII.1909, с. 3; № 2970, 15.XII.1909, с. 4; № 2971, 16.XII.1909, с. 4; № 2972, 17.XII.1909, с. 4; № 2973, 18.XII.1909, с. 4; № 2974, 19.XII.1909, с. 4; № 2975, 20.XII.1909, с. 4; № 2976, 21.XII.1909, с. 4; № 2977, 22.XII.1909, с. 4; № 2978, 23.XII.1909, с. 4; № 2979, 24.XII.1909, с. 4; № 2980, 25.XII.1909, с. 4; № 2982, 30.XII.1909, с. 2; № 2983, 31.XII.1909, с. 2 [B.А. (1909b). Programa na Savremenen Biograf. Vecherna poshta (Naumova), god. Х, № 2965, 10.XII.1909, p. 2; № 2968, 12.XII.1909, p. 2; № 2969, 13.XII.1909, p. 3; № 2970, 15.XII.1909, p. 4; № 2971, 16.XII.1909, p. 4; № 2972, 17.XII.1909, p. 4; № 2973, 18.XII.1909, p. 4; № 2974, 19.XII.1909, p. 4; № 2975, 20.XII.1909, p. 4; № 2976, 21.XII.1909, p. 4; № 2977, 22.XII.1909, p. 4; № 2978, 23.XII.1909, p. 4; № 2979, 24.XII.1909, p. 4; № 2980, 25.XII.1909, p. 4; № 2982, 30.XII.1909, p. 2; № 2983, 31.XII.1909, p. 2]

Б.А. (1909в). Една оригинална реклама. Вечерна поща (Наумова), год. Х, № 2970, 15.XII.1909, с. 2 [B.А. (1909b). Edna originalna reklama. Vecherna poshta (Naumova), god. Х, № 2970, 15.XII.1909, p. 2]

Б.А. (1908г). Дневник, год. VІІ, № 2158, 30.VІІ.1908, с. 1; № 2160, 1.VІІІ.1908, с. 2; № 2162, 3.VІІІ.1908, с. 2; № 2165, 6.VІІІ.1908, с. 3; № 2168, 9.VІІІ.1908, с. 2; № 2171, 12.VІІІ.1908, с. 2; № 2174, 15.VІІІ.1908, с. 2; № 2176, 18.VІІІ.1908, с. 2; № 2178, 20.VІІІ.1908, с. 2; № 2184, 26.VІІІ.1908, с. 2; № 2187, 29.VІІІ.1908, с. 2 [B.А. (1908d). Dnevnik, god. VІІ, № 2158, 30.VІІ.1908, p. 1; № 2160, 1.VІІІ.1908, p. 2; № 2162, 3.VІІІ.1908, p. 2; № 2165, 6.VІІІ.1908, p. 3; № 2168, 9.VІІІ.1908, p. 2; № 2171, 12.VІІІ.1908, p. 2; № 2174, 15.VІІІ.1908, p. 2; № 2176, 18.VІІІ.1908, p. 2; № 2178, 20.VІІІ.1908, p. 2; № 2184, 26.VІІІ.1908, p. 2; № 2187, 29.VІІІ.1908, p. 2]

Б.А. (1907а). Балканска трибуна, год. І, № 335, 14.XI.1907, с. 3 [B.А. (1907а). Balkanska tribuna, god. І, № 335, 14.XI.1907, p. 3]

Б.А. (1908д). Балканска трибуна, год. ІІ, № 393, 17.I.1908, с. 3 [B.А. (1908e). Balkanska tribuna, god. ІІ, № 393, 17.I.1908, p. 3]; Вечерна поща (Шангова), год. VІІІ, № 2307, 30.I.1908, с. 1 [B.А. (1908e). Vecherna poshta (Shangova), god. VІІІ, № 2307, 30.I.1908, p. 1]

Б.А. (2022) Иван Ст. Андрейчин. Литературен свят. <http://literaturensviat.com/?p=45386> (25 май 2022)

Б.А. (1910а). Кинимотографа „Одеон”. Софийски новини, год. V, № 51, 16.ХІ.1910, с. 3; Хроника. Кинематографически представления. Нов век, год. ХІІ, № 1672, 17.ХІ.1910, с. 3–4; Кинимотографа „Одеон”. Софийски новини, год. V, № 52, 21.ХІ.1910, с. 3 [B.А. (1910а). Kinimotografa „Odeon”. Sofiyski novini, god. V, № 51, 16.ХІ.1910, p. 3; Hronika. Kinematograficheski predstavleniya. Nov vek, god. ХІІ, № 1672, 17.ХІ.1910, pp. 3–4; Kinimotografa „Odeon”. Sofiyski novini, god. V, № 52, 21.ХІ.1910, p. 3]

Б.А. (1912а). Софийска вечерна поща, год. I, № 47, 8.II.1912, с. 2; № 49, 10.II.1912, с. 2; № 51, 12.II.1912, с. 2; № 53, 14.II.1912, с. 2; № 55, 16.II.1912, с. 2; № 56, 17.II.1912, с. 2; № 59, 20.II.1912, с. 2; № 61, 22.II.1912, с. 2; № 64, 24.II.1912, с. 2; № 66, 26.II.1912, с. 2 [B.А. (1912а). Sofiyska vecherna poshta, god. I, № 47, 8.II.1912, p. 2; № 49, 10.II.1912, p. 2; № 51, 12.II.1912, p. 2; № 53, 14.II.1912, p. 2; № 55, 16.II.1912, p. 2; № 56, 17.II.1912, p. 2; № 59, 20.II.1912, p. 2; № 61, 22.II.1912, p. 2; № 64, 24.II.1912, p. 2; № 66, 26.II.1912, p. 2]

Б.А. (1912б). Софийска вечерна поща, год. I, № 78, 9.III.1912, с. 2 [B.А. (1912b). Sofiyska vecherna poshta, god. I, № 78, 9.III.1912, p. 2]

Б.А. (1912в). Софийска вечерна поща, год. I, № 170, 14.VI.1912, с. 3 [B.А. (1912c). Sofiyska vecherna poshta, god. I, № 170, 14.VI.1912, p. 3]

Б.А. (1912г). „Под игото” на кинематографическата сцена. Пряпорец, год. XVII, № 47, 28.ІІ.1914, с. 3 [B.А. (1912d). „Pod igoto” na kinematograficheskata szena. Pryaporez, god. XVII, № 47, 28.ІІ.1914, p. 3]; „Под Игото” на кинематографическа сцена. Народни права, год. ХХІV, № 48, 28.ІІ.1914, с. 3 [„Pod igoto” na kinematograficheska szena. Narodni prava, god. ХХІV, № 48, 28.ІІ.1914, p. 3]; „Под игото” в кинематографическа филма. Дневник, год. ХІІІ, № 4134, 1.ІІІ.1914, с. 3 [„Pod igoto” na kinematograficheska filma. Dnevnik, god. ХІІІ, № 4134, 1.ІІІ.1914, p. 3

Петър Иванов Кърджилов (Стара Загора, 1950) – д-р и д.изк.н., е дългогодишен изследовател на ранното кино в България, киноисторик. Завършил ВИТИЗ/НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” (1980), сега тойе асоцииран член на сектор „Екранни изкуства” към Института за изследване наизкуствата при БАН. Автор на над 3000 журналистически материала, на 140 научнипубликации (някои от които са преведени на английски – в САЩ, на китайски,сръбски, румънски и македонски), на 23 книги, 11 от които са посветени наисторията на българското кино, сред които: „Озарения в полите на Витоша.Летопис на ранното кино в София (1896–1915)” (2016) и „Загадките и времената на„Българан е галант” (2017) – и двете публикувани от Изд. на БАН „Проф. МаринДринов”, „Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918)”(2018, Македонски научен институт). Най-новата му книга излиза през 2020 въвВеликобритания (на английски език и в 2 тома). Озаглавена „The CinematographicActivities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans”, тя еиздание на „Cambridge Scholars Publishing”. През 2020 г. е награден отМинистерството на културата с почетния знак „Златен век” (с огърлие) за„постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризиранетона културата”.

Petar Ivanov Kardzhilov (Stara Zagora, 1950) – PhD (2010) and DSc (2018), is a long-time researcher of early cinema in Bulgaria, film historian. He is the author of more than 3000 journalistic pieces, 140 scientific publications (some of which have been translated into English, Chinese, Serbian, Romanian and Macedonian), 23 books, 11 of which are dedicated to the history of Bulgarian cinema, including: „Illuminations at the foot of Vitosha Mountain. Chronicle of early cinema in Sofia (1896-1915)“ (2016) and „The mysteries and times of „Bulgarian is a gallant“ (2017) – both published by the Bulgarian Academy of Sciences „Marin Drinov“, „Newsreels filmed in Macedonia during three wars (1912-1918)“ (2018, Macedonian Scientific Institute). His latest book was published in 2020 in the UK (in English and in 2 volumes). Entitled “The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans”, it is published by Cambridge Scholars Publishing. In 2020, he was awarded the Golden Century Medal of Honour (with necklace) by the Ministry of Culture for „excellence in creative achievement and contribution to the development and promotion of culture“.

Add Comment