Вяра Ангелова. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите

BRINGING THE NARRATIVE TO LIFE. THE SOUND IN VIDEO GAMES

Vyara Angelova

Резюме: Текстът се занимава с ролята на звука във видеоигрите. Прави се преглед на различни категоризации на звуците, на тяхната функция, както и на връзката им с процеса на потапяне в игровата среда. Защитена е тезата, че звукът, заедно с останалите елементи на играта (картина, сюжет и музика), превръщат процеса на игра в особено преживяване със значими социални и психологически последици.

Ключови думи: звук във видеоигрите, звукова среда, потапяне в игрите

Abstract: The text discusses the role of sound in video games. Different categorizations of sounds, their function, as well as their relation to the process of immersion in the game environment are reviewed. The main author thesis is that the sound together with the other elements of the game (vision, narrative and music) make the gaming a special experience with significant social and psychological consequences.

Keywords: sound in videogames, soundscape, game immersion

Медиалог 13/Medialog 13

How to cite: Ангелова, Вяра. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите. Медиалог 13/2023, https://www.medialog-bg.com/?p=4680

Използвана литература

ДЕНИКИН, Антон А. (2013). Модель диегетического анализа звука в экранных медиа. В: Медиамузыка, бр. 3. http://mediamusic-journal.com/Issues/2_5.html

КОЛЕВ, Николай (2023). Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи. В: Медиалог, бр. 13., с. 38-55 https://www.medialog-bg.com/?p=4688

ПОПОВА, Снежана (2023). На ръба на играта: „Притчата за Стенли“. В: Медиалог, бр. 13, с. 28-37. https://www.medialog-bg.com/?p=4690

ПЕТКОВА-СТАЛЕВА, Петя (2018). Разказвачът като обединяващ елемент на повествованието в сборниците с новели от периода на Италианския Ренесанс (теоретични бележки в полза на анализа). НБУ: Електронен архив на НБУ. https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3446/1/Petia%20Petkova-Staleva_Razkazvachat%20%281%29.pdf

ХРИСТОВА, Светла (2008). Действието като проблем в сценарното писане. НБУ: Електронен архив на НБУ. https://eprints.nbu.bg/id/eprint/768/1/Svetla_Hristova_seminar[1].pdf

ЧИКСЕНТМИХАЙ, Михай (2016). Поток: Психология на оптималното преживяване. София: Хермес.

COLLINS, Karen (2008). Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design. The MIT Press.

Games Revisited.

HOROWITZ, Steve, Scott R. LOONEY (2014). The essential guide to game audio: the theory and practice of sound for games. New York and London: Focal Press.

JØRGENSEN, Kristine (2010). Time for New Terminology? Diegetic and Non-Diegetic Sounds in Computer. In: GRIMSHAW, Mark. Game sound technology and player interaction: concepts and development. IGI Global, pp. 78-97.

LILJEDAHL, Mats (2010). Sound for Fantasy and Freedom…In:  GRIMSHAW, Mark (2010). Game sound technology and player interaction: concepts and development. IGI Global, pp. 22-43.

MARKS, Aaron (2001). The complete guide to game audio: For Composers, Musicians, Sound Designers, and Game Developers. Kansas: CMP Books

MUNDAY, Rod (2007). Music In Video Games. In SEXTON, Jamie (ed.) Music, Sound and Multimedia: From the Live to the Virtual. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 51-67.

RICHARDS, Mark (2013). Diegetic Music, Non-Diegetic Music, and “Source Scoring”. https://filmmusicnotes.com/2013/04/21/diegetic-music-non-diegetic-music-and-source-scoring/

STOCKBURGER, Axel (2010). The game environment from an auditive perspective. http://www.stockburger.at/files/2010/04/gameinvironment_stockburger1.pdf

SWEETSER, Penelope, Daniel JOHNSON, and Peta WYETH (2013). Revisiting the GameFlow Model with Detailed Heuristics. The Journal of Creative Technologies, (3). https://ojs.aut.ac.nz/journal-of-creative-technologies/article/view/16

Използвани източници

Summa Linguae (2021). Voice Controlled Games: The Rise of Speech Technology in Gaming. https://summalinguae.com/language-technology/voice-controlled-games/

WHO (World Health Organization) (2018). Inclusion of “gaming disorder” in ICD-11. https://www.who.int/news/item/14-09-2018-inclusion-of-gaming-disorder-in-icd-11

Д.н. Вяра Ангелова е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на книгите „Социални малцинства и медии“ (2002), „Световното радио. Модели на развитие“ (2007) и „Социалистическото българско радио“ (2022). (Съ)съставител на редица сборници, сред които „Радио. Разказ. Реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова“ (2014), „БНР и БНТ – между държавата и обществото“ (2017), „#Кой спря БНР?“ (2019) и др.

D.Sc. Vyara Angelova is an Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“. Author of the books „Social Minorities and Media“ (2002), „World Radio. Development Models“ (2007) and „Socialist Bulgarian Radio“ (2022). (Co)editor of a number of books, including „Radio. Story. Speech. Anniversary collection in honor of Prof. D. Sc. Snezhana Popova“ (2014), „BNR and BNT – between the state and society“ (2017), „#Who stopped BNR?“ (2019) еtc.