Ралица Ковачева. КАК СТУДЕНТИТЕ ПО ЖУРНАЛИСТИКА РАЗПОЗНАВАТ „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ“ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ, ПРИЛАГАНИ ОТ СТУДЕНТИТЕ, ЗА ОЦЕНКА НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ

HOW JOURNALISM STUDENTS IDENTIFY „FALSE NEWS“ – A STUDY OF THE STUDENTS’ CRITERIA FOR ONLINE INFORMATION ASSESSMENT

Ralitsa Kovacheva

Резюме: Статията представя резултати от изследване, проведено със студенти по журналистика от втори курс във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2020 г. Целта на изследването е да установи какво значение влагат студентите в израза „фалшиви новини“ и по какви критерии оценяват една новина като „фалшива“. Получените резултати се вписват в картината, очертана от значими изследвания по темата: сред най-честите причини една новина да бъде определена като „фалшива“, дори и когато информацията в нея е достоверна, е сензационалисткия подход на медиите; личното мнение и дори, личното усещане за истинност или неистинност са критерий за оценката на информацията за значима част от студентите; студентите по-често остават в рамките на конкретния текст, който трябва да оценят, отколкото търсят допълнителна информация за изложените факти или за самия източник; точността на фактите се оказва водещ критерий в оценката на достоверността на информацията. Въз основа на резултатите от проведеното изследване се прави извод за потенциала на образованието по журналистика и в по-широк план – обучението по медийна грамотност, да подобрят уменията на младите хора за оценка на информацията в цифрова среда.

Ключови думи: фалшиви новини, псевдожурналистика, журналистика, медии, медийна грамотност.

Abstract: The article presents the results of a study conducted with second-year journalism students at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University „St. Kliment Ohridski“ in 2020. The study aims to establish what „fake news“ means according to the students. More importantly, it presents a set of criteria applied by the students to evaluate the information as „fake“. The results fit into the picture outlined by some significant research projects on the topic: the sensationalist approach of the media is among the most common reasons for a news item to be defined as „fake“, even when the information presented is correct; for a significant part of the students, personal opinion and even, sense of truth or untruth is a criterion for evaluating information; students stay within the specific text or website they need to assess rather than seek additional information online about the facts presented or the source itself; the accuracy of the facts appears to be the leading criterion in information`s reliability evaluation. Based on the results, we discuss the potential of journalism education and, more broadly, media literacy training to improve the young people`s skills to evaluate information in a digital environment.

Key words: fake news, pseudo-journalism, journalism, media, media literacy.

Add Comment