Снежана Попова. Отзив за книгата на Венцислав Димов „Музиката за народа на медийния фронт (Меката власт на народната и популярна музика в социалистическа България)“

MUSIC ONTHE MEDIA FRONT

A review of Ventsislav Dimov’s book ‘Music for the people on the media front (The soft power of peoples and popular music in Socialist Bulgaria)’. Sofia: “St. Kliment OhridskiUniversity Press, 2019

SNEZHANA POPOVA

Отворете в pdf тук:

Резюме: Отзив за книгата на Венцислав Димов „Музиката за народа на медийния фронт (меката власт на народната и популярна музика в социалистическа България)“. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, (с. 368), ISBN 978-954-07-4796-5. Монографията е част от изследователската работа по колективен научен проект „Меката власт“ на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от Фонд научни изследвания (05/16).

Ключови думи: музика, медии, радио, социализъм, меката власт, популярна култура

Summary: A review of Ventsislav Dimov’s book ‘Music for the people on the media front (The soft power of peoples and popular music in Socialist Bulgaria)’. Sofia: University Press ‘St. Kliment Ohridski’, 2019 (368 p.). ISBN 978-954-07-4796-5. This monograph is part of the research on the collective scientific project ‘The soft power of popular music in media (by examples from Bulgaria and the Balkans)’, financed by the Bulgarian National Science Fund (05/16).

Key words: music, media, radio, socialism, soft power, popular culture

Add Comment