Снежана Попова. Отвъд колективните въображаеми: разкази без разказвачи

BEYOND THE COLLECTIVE IMAGINARIES: STORIES WITHOUT STORYTELLERS

SNEZHANA POPOVA

Отворете текста в pdf 

Author: Snezhana Popova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Разбирането, че социалното въображаемо не е „обратното“ на реалното, а своеобразна реалност, е сред най-важните социални прозрения наминалия век. За днешния век остава тревогата от настъплението на въображаемите. В статията се проследява развитието им – от колективните репрезентации, пораждани в структурираните общности и референтните групи, през виртуално формализираните субекти, конституиращи се в медиите, до различните форми на разказване при практическа колективна безсубектност. Център на внимание стават именно „безсубектните разкази“ (конспирации, социални тенденции, социална желателност), лансираните чрез тях въображаеми и участието на съвременната медия в легализирането на произволните връзки.

Ключови думи: социално въображаемо, колективна репрезентация, разказ

Summary: The understanding that the social imaginary is not the “opposite” of the real, but a peculiar reality, is among the most important social insights of the last century. For today century, the anxiety of the advance of the imaginaries remains. The article traces their evolution – from collective representations generated in structured communities and reference groups, through virtually formalized subjects, constituted in media, to various forms of narration in virtually collective non-entity. The focus of attention are precisely the “subjectless stories” (conspiracies, social tendencies,social desirability), the imaginary ones launched through them, and the participation of contemporary media in the legalization of arbitrary relationships.

Key words: social imaginary, collective representation, narrative/story

Автор: Снежана Попова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment