Студентски екип. Украинските бежанци в българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.)

Ukranian refugees in the Bulgarian media (February 25-May 10, 2022)
Student team

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Студентски екип. Украинските бежанци в българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.). Медиалог, 12/2022, с. 153-166. https://www.medialog-bg.com/?p=4610 [Student team (2022). Ukranian refugees in the Bulgarian media (February 25-May 10, 2022). Medialog, 12/2022, pp. 153-166 ]

Резюме: Текстът представя резултати от изследване на студенти от специалност „Европеистика“ (випуск „Симон Вейл“, учебна 2021/2022 г.), центрирано върху образа на украинските бежанци и похватите в изграждането му в българските медии. Резултатите от изследването се отнасят към първите два и половина месеца на войната в Украйна. Проследени са 35 онлайн и интернет базирани медии. Основни положения в медийната репрезентация са обобщени в заключителен текст.
Ключови думи: украински бежанци, български медии

Abstract: The text presents results of research carried out by students of European studies (Simon Weil graduation, academic year 2021/2022), centered on the image of Ukrainian refugees and the ways in which it is constructed in the Bulgarian media. The results of the study refer to the first two and a half months of the war in Ukraine. 35 online and Internet-based media were tracked. Basic aspects of media representation are summarized in concluding text.
Keywords: Ukrainian refugees, Bulgarian media

Отворете текста тук


Автори: Алекс Дачев, Александрина Балабанова, Богомил Байчев, Бисера Ангелова, Борис Автански, Борислава Пангалова, Васил Василев, Венелина Георгииева, Виктор Манчев, Виктория Недкова, Георги Атанасов, Георги Доков, Георги Меченов, Десислава Ганчева, Десислава Дюлгерова, Елица Кирилова, Есра Миланова, Златина Илиева, Ива Георгиева, Ивелина Иванова, Каролина Хараламбиду, Лилия Хаджийска, Лъчезар Благоев, Мария-Магдалена Николова, Милица Николова, Мина Георгиева, Наталия Димитрова, Никол Иванова, Николета Манолова, Петър Христов, Петя Димитрова, Пламена Донева, Райчо Величков, Ралица-Кристин Иванова, София Иванова, Стилияна Алексиева, Христина Банкова.

Authors: Alex Dachev, Alexandrina Balabanova, Bogomil Baychev, Bisera Angelova, Boris Avtanski, Borislava Pangalova, Vasil Vassilev, Venelina Georgieva, Viktor Manchev, Victoria Nedkova, Georgi Atanasov, Georgi Dokov, Georgi Mechenov, Desislava Gancheva, Desislava Djulgerova, Elitsa Kirilova, Esra Milanova, Zlatina Ilieva, Iva Georgieva, Ivelina Ivanova, Karolina Haralambidu, Liliya Hadzhijska, Lachezar Blagoev, Maria-Magdalena Nikolova, Militsa Nikolova, Mina Georgieva, Natalia Dimitrova, Nikol Ivanova, Nikoleta Manolova, Peter Hristov, Petya Dimitrova, Plamena Doneva, Raycho Velichkov, Ralitsa-Kristin Ivanova, Sofia Ivanova, Stiliyana Alexieva, Hristina Bankova.