Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

“THE TWO VIEWPOINTS” – “PLURALISM” OF FACTS OR PLURALISM OF OPINIONS

Ralitsa Kovacheva

Резюме: Статията е посветена на въпросите, свързани с коректността на фактите и разграничаването им от мненията, от една страна, и плурализма на мненията, от друга. Изследваното предаване е „Политически НЕкоректно“ с Петър Волгин, излъчвано по програма „Хоризонт“ на БНР. В контекста на войната в Украйна, основният изследователски проблем е как чрез подмяната на фактите с мнения, маскирана като „плурализъм“, се осъществява пропаганда. Текстът демонстрира сходството между посланията, разпространявани в предаването, и държавната пропаганда на Русия относно войната в Украйна и по-широкия ѝ идеологически контекст. Дискутирана е и възможността за съществуването на идеологически пристрастна журналистика, при условие, че се спазват основните професионални норми, свързани с достоверността на фактите, основани на фактите мнения и ясно разграничаване помежду им.

Ключови думи: Петър Волгин, БНР, войната в Украйна, пропаганда, дезинформация

Abstract: The article is devoted to the issues of the correctness of facts and their distinction from opinions, on the one hand, and of the pluralism of opinions, on the other. The study deals with the radio show „Politically INcorrect“ with Petar Volgin, broadcast on the „Horizon“ program of the Bulgarian National Radio (BNR). Against the background of the war in Ukraine, the main research problem is how replacing the facts with opinions, represented as „pluralism“, results in propaganda. The text demonstrates the similarity between the messages disseminated in the broadcast and Russian state propaganda regarding the war in Ukraine and its broader ideological context. Finally, the article examines the possibility of developing ideologically biased journalism, provided that basic professional norms are observed regarding the correctness of facts, fact-based opinions and a clear distinction between them.

Keywords: Petаr Volgin, BNR, war in Ukraine, propaganda, disinformation

Отворете текста тук

Използвана литература:

ВАЦОВ, Димитър, Албена ХРАНОВА, Боряна ДИМИТРОВА, Боян ЗНЕПОЛСКИ, Деян КЮРАНОВ, Константин ПАВЛОВ, Мартин КАНУШЕВ, Милена ЯКИМОВА, Том ДЖУНС, Цветозар ТОМОВ (2017). Антидемократичната пропаганда в България. Първа част. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 – 2016 г. Количествени изследвания. Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София. [VATSOV, Dimitar, Albena HRANOVA, Boryana DIMITROVA, Boyan ZNEPOLSKI, Deyan KYURANOV, Konstantin PAVLOV, Martin KANUSHEV, Milena YAKIMOVA, Tom DZHUNS, Tsvetozar TOMOV (2017). Antidemokratichnata propaganda v Bulgaria. Parva chast. Informatsionni saytove i pechatni medii: 2013 – 2016 g. Kolichestveni izsledvania, Fondatsia za humanitarni i sotsialni izsledvania – Sofia.]

ДЖЪД, Тони, Тимъти СНАЙДЪР (2018). Да мислиш двайсети век. София: Колибри. [DZHUD, Toni, Timati SNAYDAR (2018). Da mislish dvayseti vek.]

МАНЦАРЛИС, Алексиос (2021). Модул 5: Проверка на фактите. АЙРТЪН, Черилин, Джули ПОЗЕТИ (ред). Журналистика, „фалшиви новини“ и дезинформация. Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика. UNESCO/Медии 21.

[MANTSARLIS, Aleksios (2021). Modul 5: Proverka na faktite. AYRTAN, Cherilin, Dzhuli POZETI (red). Zhurnalistika, „falshivi novini“ i dezinformatsia. Narachnik za akademichna i profesionalna podgotovka po zhurnalistika.]

НЕЙКОВА, Мария (2003). Пресечна точка. София: Гея. [NEYKOVA, Maria (2003). Presechna tochka]

НЕЙКОВА, Мария, Милена ЯКИМОВА, Ралица КОВАЧЕВА, Димитър ВАЦОВ, Валентин ВЪЛКАНОВ, Симона ХРИСТОВА, Бурян АЛЕКСИЕВ (2021). Доклад:  Колко обществени са обществените медии? Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“. Достъпно на: <https://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2021/02/MEDIA_REPORT_2021.pdf> [NEYKOVA, Maria, Milena YAKIMOVA, Ralitsa KOVACHEVA, Dimitar VATSOV, Valentin VALKANOV, Simona HRISTOVA, Buryan ALEKSIEV (2021). Doklad:  Kolko obshtestveni sa obshtestvenite medii? Fondatsia za humanitarni i sotsialni izsledvania – Sofia i Fondatsia „Za novo partnyorstvo v zhurnalistikata“.]

ПОПОВА, Мария (2012). Журналистическата теория. Велико Търново: Фабер. [POPOVA, Maria (2012). Zhurnalisticheskata teoria.]

СНАЙДЪР, Тимъти (2018). Пътят към несвободата. София: Обсидиан. [SNAYDAR, Timati (2018). Patyat kam nesvobodata.]

ЯКИМОВА, Милена (2022). Страх и пропаганда. София: „Изток-Запад“. [YAKIMOVA, Milena (2022). Strah i propaganda.]

BURSZTYN, Leonardo, Aakaash RAO, Christopher ROTH, David YANAGIZAWA-

CUSHION, Stephen (2015). News and Politics.The Rise of Live and Interpretive Journalism. London and New York: Routledge.

DROTT (2022). Opinions as facts. ECONtribute Discussion Papers, Reinhard Selten Institute (RSI). https://www.econstor.eu/handle/10419/262103

DAVIES, William (2018). Nervous States. How Feeling Took Over the World. London: Vintage-Penguin Random House.

HABERMAS, Jürgen (1996). Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theoryof Law and Democracy. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

HALLIN, Daniel. C (1986). The Uncensored War: The Media and the Vietnam. New York, Oxford: Oxford University Press.

KAVANAGH, Jennifer, Michael D. RICH (2018). Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2314.html

MCINTYRE, Lее (2018). Post-truth. Cambridge, MA: MIT Press.

LYNCH, Jake (2014). A Global Standard for Reporting Conflict.Taylor & Francis.

POOVEY, Mary (1998). A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. The University of Chicago Press

SALGADO, Susana (2022). Interpretive Journalism. BОRCHARD, Gregory A. (Ed.).The SAGE Encyclopedia Of Journalism. (Vol. 1, pp. 863-865). SAGE Publications, Inc.

SCHELL, Leo M. (1967). Distinguishing Fact From Opinion. Journal of Reading, Vol. 11, No. 1, pp. 5-9.

Използвани източници:

bTV НОВИНИТЕ(2022а). ДНР. Националисти от Азов са завзели кораба с български моряци в Мариопол. btvnovinite.bg, 10.04.2022. https://btvnovinite.bg/svetut/dnr-ukrainski-nacionalisti-sa-zavzeli-koraba-s-balgarski-morjaci-v-mariupol.html?fbclid=IwAR11-zFFbmjN_LWUAblkuB3HNcW9eddwL-eiLyt9U5Y_GdonEUpTT17RD4M

bTV НОВИНИТЕ  (2022б). Военно министерство отрече кораба с българските моряци да е превзет. btvnovinite.bg. 10.04.2022 https://btvnovinite.bg/svetut/otreche.html

bTV НОВИНИТЕ (2022). Сблъсък между управляващи и партия „Възраждане“ заради блокирания в Украйна кораб „Царевна“. 27.03.2022. https://btvnovinite.bg/bulgaria/sblasak-mezhdu-upravljavashti-i-partija-vazrazhdane-zaradi-blokiranija-v-ukrajna-korab-carevna.html?fbclid=IwAR09rLJmiW8j1N0xUk4Ab1UyZ-McoW3Waf1k6RbwVImatIir7sY6BO1gXZI

ВИДЕВ, Добромир (2022). МО отрече твърдения, че кораб с българи е бил унищожен в Украйна. БНР. 3.04.2022. https://bnr.bg/horizont/post/101626302/mo-otreche-tvardenia-na-nakoi-saitove-che-korab-s-balgari-e-bil-vzriven-v-ukraina

ВОЛГИН, Петър (2022). Коментар на Петър Волгин: Джоузеф Маккарти и българските му фенове. 12.03.22 https://bnr.bg/horizont/post/101614750/komentar-na-petar-volgin-djouzef-makkarti-i-balgarskite-mu-fenove

ГЛАСОВЕ (2022). ДНР: Националистите от „Азов“ са заловили кораба с български моряци. Гласове. 10.04.2022. https://glasove.com/novini/dnr-natsionalistite-ot-azov-sa-zalovili-koraba-s-balgarski-moryatsi

ДИЧЕВ, Ивайло (2022). „Всеки сам си преценя“? Соня Момчилова и проблемът с истината. Дойче веле. https://www.dw.com/bg/vseki-sam-si-precena-sona-momcilova-i-problemt-s-istinata/a-63678669?fbclid=IwAR3_y1k0j9WTQpIqWPKBHccbzgYdBElB6z7smcsbkqmGcswr5PKkuCCVWTQ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. Национален съвет за журналистическа етика. https://mediaethics-bg.org

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БНР. БНР. www.bnr.bg

КЖЕ (2022а). Решение № 15 от 27.04.2022 г.Национален съвет за журналистическа етика. https://mediaethics-bg.org/wp-content/

КЖЕ (2022б). Три становища на Комисията по журналистическа етика по актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна. Национален съвет за журналистическа етика. https://mediaethics-bg.org

КРЪСТЕВ, Борислав (2022). Как Волгин нарушава Етичния кодекс на БНР. Клуб „Z“. 12.04.2022. https://clubz.bg/126711-kak_volgin_narushava_etichniya_kodeks_na_bnr

НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ ДНР (2022). Телеграм. 10.04.2922. https://t.me/nm_dnr/7511

НИКОЛОВ, Драгомир (2022). Волгин се размина със забележка за фалшива новина. Mediapool.bg. https://www.mediapool.bg/volgin-se-razmina-sas-zabelezhka-za-falshiva-novina-news334545.html

ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКОРЕКТНО С ПЕТЪР ВОЛГИН (2022). Binar.bg. 10.04.2022 https://binar.bg/balgarskite-natsionalni-interesi/?fbclid=IwAR3pX6OQvBdk2sAgSWRl-JX19OGJQ8KnDfLdT1ySRM_7J6p0xTCwoxgRZA8

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДАКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БНР. БНР. www.bnr.bg

РЕДАКЦИОННИ СТАНДАРТИ НА БНР. БНР. www.bnr.bg

СЕМ (2022а). Доклад относно предаването „Политически НЕкоректно“, излъчено на 10 април 2022 г. в програма ХОРИЗОНТ на БНР. Съвет за електронни медии. https://www.cem.bg/controlbg/1413

СЕМ (2022б). Фокусиран тематичен мониторинг на случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна. Съвет за електронни медии.  https://www.cem.bg/controlbg/1425

СЕМ (2022в). Протокол № 10 от заседание, състояло се на 15.04.2022 г.

Съвет за електронни медии. https://www.cem.bg/files/1651758901_protokol_10_za_publikuvane.pdf

СИВИЛОВ, Александър (2022) . „След края на историята“ с доц. Александър Сивилов: Прекрасният нов свят и „новият“ Степан Бандера. Политически НЕкоректно. БНР. 10.04.2022 https://bnr.bg/horizont/post/101611192/prekrasniat-nov-svat-i-noviat-stepan-bandera

СТОЯНОВА, Цветелина (2022). Моряците от „Царевна“ са добре, работи се за извеждането им. БНР. 6.4.2022. https://bnr.bg/horizont/post/101627788/petkov-imame-organizacia-da-badat-izvedeni-moracite-ot-carevna

ТАСС (2022). В ДНР сообщили, что националисты „Азова“ захватили два иностранных судна. ТАСС. 10.04.2022. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14335545?utm_source=tvn.bg&utm_medium=referral&utm_campaign=tvn.bg&utm_referrer=tvn.bg

ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ (10.04. 2022). https://www.facebook.com/vazrazhdane.bg/posts/pfbid02q6VhtjKBjwg23niGCbq7XvYMYimPB4Aozyx3URpVkiR9dMF7NgbHK4sYGaPjxkZ7l

ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА ПЕТЪР ВОЛГИН https://www.facebook.com/petar.petrov.56829/posts/pfbid02Ey8N8McUVg31narVhMyycvzuvzpTNNf3ord5GmutupCgxvcj5ycNQR1e1Qdvfe6Zl

ШИКЕРОВА, Генка (2022). Хора в беда за политическа употреба. Какво става с блокираните български моряци. Свободна Европа. 30.3.2022. https://www.svobodnaevropa.bg/a/31774490.html

ВВС EDITORIAL GUIDELINES. Section 4: Impartiality – Introduction. https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/impartiality/

ВВС EDITORIAL GUIDELINES. Section 4: Impartiality. Due Weight. https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/impartiality/guidelines/#dueweight

ELLIS, Justin (2012). Why the Huffington Post doesn’t equivocate on issues like global warming. NiemanLab. https://www.niemanlab.org/2012/04/why-the-huffington-post-doesnt-equivocate-on-issues-like-global-warming/

EUROPEAN COMMISSION (2018). A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation.

NIJENHUIS, Jordy (2022). Tracking Russian propaganda on the war in Ukraine. ЕООН. https://eooh.eu/articles/russian-propaganda

OFCOM (2021). Section five: Due impartiality and due accuracy. https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code/section-five-due-impartiality-accuracy

ROSEN, Jay (2010). The View from Nowhere: Questions and Answers. Pressthink.org. https://pressthink.org/2010/11/the-view-from-nowhere-questions-and-answers/

STOPFAKE BG Facebook.com. https://www.facebook.com/StopFakeBG/posts/pfbid02r2j

Vgavp4UKk6FHz68HRQEBwbMguXadqc8cugW7fVe8GUMJSvqnsGkPs85HBxwMxl

Д-р Ралица Ковачева е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Публикувала е монографиите „Център и периферия на европеизираните публични сфери“ (2017) и „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ (2020), както и изследването „Медиатизираното измерение на външната политика“ (2017) в съавторство с проф. д-р Мария Нейкова. Изследователските ѝ интереси са насочени към медийното отразяване на европейски теми, с фокус върху дезинформацията и пропагандата. Главен редактор на независимата платформа за проверка на фактите Factcheck.bg.

Dr Ralitsa Kovacheva is an Associate Professor in International Journalism at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University “St. Kliment Ohridski.” She has published three books: News of the World. On the Meaning and Value of International Journalism (2020), Centre and Periphery of the Europeanised Public Spheres (2017) and The Mediatised Dimension of Foreign Policy (co-authored by Maria Neikova, 2017). Her research interests include international politics, media coverage of the EU and EU-related issues focusing on disinformation and propaganda. She is the editor-in-chief of the independent fact-checking platform Factcheck.bg.