Мария Попова. Мултимедийната журналистика в българските телевизионни и онлайн медии

Мария Попова

THE MULTIMEDIA JOURNALISM IN BULGARIAN TV AND ONLINE MEDIA

MARIA POPOVA

Резюме: Мултимедийната журналистика обхваща създаването от традиционните и онлайн медиите на медийно съдържание, което включва аудио, видео и текст и което се разпространява чрез интернет. Мултимедийното съдържание се отнася към ползвания интерфейс, навигацията в сайтовете, включването на анимация и флаш изображения,онлайн реклама, използването на приложения (онлайн игри, слушане на музика вреално време, гледане на филми, участие в социални мрежи). Изследването изяснява особености на мултимедийната журналистика, формите на мултимедийно  съдържание, което се използва от българските телевизионни и онлайн медии при представяне на новини, създадени със съучастието на аудиторията.

Ключови думи: мултимедийна журналистика, телевизия, онлайн медии, конвергенция, потребителска информация

Abstract: The multimedia journalism includes the media content (audio, video, text), which is created by the traditional and online media via internet. The multimedia content concerns the websites’ interface and navigation, use of animation and flash images, online advertising, use of applications for online gaming, listening of music or watching movies by steaming platforms, social networking communication. The research presents the multimedia journalism features in Bulgarian TV and online media for the news production, created by the audience participation.

Keywords: multimedia journalism. television, online media, convergence, user-generated content

Add Comment