Брой 7/2020

Може да отворите броя на списанието в pdf

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

БРОЙ 7/2020

Този брой на електронното научно списание Медиалог се издава с подкрепата на ФНИ на СУ, договор 80-10-97/16.04.2020

ТЕМА НА БРОЯ

ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И ВИДЕОИГРИ

Водещ на брой 7/2020:  доц. д-р Жана Попова

Броят съдържа текстове на студенти, докторанти и преподаватели от магистърската програма„Дигитални медии и видеоигри“ на ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“.

The issue contains texts by students, PhD students andteachers from the ‘Digital media and video games’ Master’s programme at FJMC, SU ‘St. Kliment Ohridski’

СЪДЪРЖАНИЕ

ДИГИТАЛНИ МЕДИ И ВИДЕОИГРИ

Уводни думи

Жана Попова

ДИСКУСИЯ

Съпротивите срещу видеоигрите

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов

Да изхвърлим лигата от „Лигата“: за един случай на сюжетнопренаписване и въпросите, които той поставя

Николай Генов

Талант, творческо писане, светостроене и видеоигри

Владимир Полеганов

Видеоигрите и Бог

Мартин Кирилов

ДЕБЮТ

Развитието на историята в приключенските видеоигри

Светослав Любенов

Авторската музика в популярните видеоигри

Теодор Пенев

ЦИФРОВИ МЕДИИ

Права на издателите на публикации в пресата при използване в цифрова среда

Диляна Кирковска

Съюз на сериозното с играта: webdoc

Снежана Попова

Webdoc, четен от образовани геймъри Александра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева, Денис Медаров

РЕЦЕНЗИИ

Как медиите виждат света около нас (Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите отмеждународната журналистика“ на Ралица Ковачева

Вяра Ангелова

Рецензия на сборника „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“

Пламена Петрова

Измерения на авторството и променените сцени на публичността (Рецензия на книгата „Народният дух в авторските песни от България“на Лозанка Пейчева)

Жана Попова

Add Comment