Разнообразие в телевизионните програми на обществените телевизии в държавите от Западните Балкани

Десислава Сотирова

DIVERSITY IN THE TV PROGRAMS OF THE PUBLIC TELEVISIONS IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

Desislava Sotirova

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: Дуалната телевизионна система в шестте страни от Западните Балкани поставя предизвикателства, но и създава възможности за увеличаване на разнообразието в телевизионната програма. В текста се цели да се отговори на въпроса има ли разнообразие на телевизионното съдържание, предоставено от обществените телевизионни оператори за аудиториите в държавите от Западните Балкани. Обществената им мисия ги задължава да осигуряват достъп до предавания на различни теми, за всички целеви аудитории, включително етнически малцинства и хора с увреждания.

Ключови думи: обществени телевизии, обществена мисия, Западни Балкани, дуална телевизионна система, телевизионна програма

Abstract: The dual broadcasting system in the six Western Balkan countries putschallenges but also creates opportunities to increase the diversity of the TVprogram. The paper aims to answer the question whether there is a variety oftelevision content provided by the public broadcasters to the audiences in theWestern Balkans. Their public mission obliges them to provide access toprograms on diverse topics for all target audiences, including ethnicminorities and people with disabilities.

Keywords: public televisions, public service mission, WesternBalkans, dual broadcasting system, TV program

Използвана литература

БОЖИЛОВА, Светлана (2016). Телевизионни системи и аудиовизуална индустрия. Европейски политики. София. [Bozhilova, Svetlana (2016). Televizionni sistemi i audiovizualna industriya. Evropejski politiki. Sofia]

ПЕТРОВА, Теодора (2002). Телевизионната програма. София. [Petrova, Teodora (2002). Televisionata programa. Sofia]

СОТИРОВА, Десислава (2020). Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани (1999 – 2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и Би Би Си. Дисертационен труд. [Sotirova, Desislava. (2020). Mediino otrazyavane na klyuchovi etapi ot evroatlanticheskata integratsia na darzhavite ot Zapadnite Balkani (1999-2018 g.) v sitovete na BNR, Deutsche welle, i BBC. Disertatsionen trud]

AHMETASEVIC, Nidžara, HADZIRISTIC, Tеа (2017). The Future of Public Service Broadcasting in Bosnia and Herzegovina. https://www.analitika.ba/sites/default/files/publikacije/psb_bih.pdf 

DJOLAI, Marika, NECHEV, Zoran (2021). Bilateral Disputes Conundrum: Accepting the Past and Finding Solutions for the Western Balkans. https://biepag.eu/wp-content/uploads/2021/07/Bilateral-Disputes-Conundrum-Accepting-the-Past-and-Finding-Solutions-for-the-Western-Balkans.pdf

Източници:

АУТОНОМНА ПОКРАJИНА ВОJВОДИНА. <http://www.vojvodina.gov.rs/en/autonomous-province-vojvodina> [Avtonomna pokraiina Voivodina]

МРТ. ТВ ПРОГРАМА. <http://mrt.com.mk/node/5182> [MRT. TV Programa]

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА. ТВ ПРОГРАМ. <https://bhrt.ba/ > [Pregled programa. TV program.]

РАЗБИСТРИ СЕ! <https://razbistri.se/> [Razbistri se!]

РТС 1: Програмска шема. <https://www.rts.rs/page/tv/ci/broadcast/17/rts-1.html?day=25&month=10&year=2021> [RTS1: Programska shema]

COUNCIL OF EUROPE. Factsheet on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. <https://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet> 

EBU. Western Balkans Project adopts recommendations for serving ethnic minorities through public service media. <https://www.ebu.ch/news/2021/11/west-balkans-project-adopts-recommendations-for-serving-ethnic-minorities-through-public-service-media> 

PROGRAMI DITOR. RTSH. <https://tv.rtsh.al/kanalet/rtsh-1> 

PROGRAMSKA ŠEMA. TVCG 1. <http://www.rtcg.me/tv/programska-sema.html?broadcastId=177&typeId=0&day=0> 

RTK LIVE. <https://www.rtklive.com/sq/multimedia-emissions.php> 

SKEMA PROGRAMORE. <https://www.rtklive.com/sq/page.php?ID=28> 

THE GOVERMENT OF REPUBLIC OF SERBIA. National minorities. <https://www.srbija.gov.rs/tekst/en/130130/national-minorities.php> 

TVCG 1 NAJAVE. <http://www.rtcg.me/tv/tvcg-1.html?position=0> 

TV PROGRAMM. RTK 1. <https://tvprofil.com/ch/tv-programm/#!datum=2021-10-31&kanal=rtk-1> 

UNITED WE STREAM BALKAN. <https://unitedwestream-balkan.com/> 

Д-р Десислава Сотирова еасистент в Катедра „Радио и телевизия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор на статии в сферата на международната журналистика, с фокус върху региона на Западните Балкани, с публикации в Медиалог, Годишник на ФЖМК – Софийски университет и др.

Desislava Sotirova, Ph.D., is an Assistant Professor at Radio and TV Department of the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. Author of articles in the field of International Journalism with a focus on the region of the Western Balkans, with publications in Medialog, Yearbook of the FJMC – Sofia University and etc.

Add Comment