Николай Колев. КОВИД-19 – КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ИЗТОЧНИК НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ТЕЛЕВИЗИОННО СЪДЪРЖАНИЕ

COVID-19: A CATALYST FOR TRANSFORMATION OF SOCIAL MEDIA AS A SOURCE OF TELEVISION JOURNALISTIC CONTENT

Nikolay Kolev

Отворете текста тук 

Резюме: Пресечната точка между технологии, медии, феноменът социални мрежи и интернет поставя все повече фокуса върху дигиталните платформи като източник на журналистическа информация. В условията на пандемията от Ковид-19 тези процеси се катализират с бързи темпове, което ускорява дигиталната трансформация в медийната екосистема, в унисон с тенденциите на четвъртата Индустриална революция. Прогнози за възможностите на интернет, степента на свързаност между хората по света и бъдещето на традиционните медии добиха реалните си размери. Разми се границата между виртуален и реален живот. И телевизията, като преносител на мултимедийно, кросплатформено съдържание вече се сблъсква с ефектите от това „превключване“ – както с възможностите, така и с предизвикателствата.

Ключови думи: социални мрежи, телевизия, дигитална трансформация, пандемия

Abstract: The meeting point of technology, media, the phenomenon of social networks and the Internet drives the processes of establishing social media as source of journalistic information. In the context of the COVID-19 pandemic, these processes are being catalyzed at a rapid pace, accelerating the digital transformation of the media ecosystem, in line with the trends of the Fourth Industrial Revolution. Visionary forecasts of the possibilities of the Internet, the degree of connectivity between people around the world and the future of traditional media have reached real proportions. The line between virtual and real life is diminishing. And the Television, as a carrier of multimedia, cross-platform content, is already facing the effects of this „switch“ – with the opportunities and challenges it possess.

Keywords: social media, television, digital transformation, COVID-19 pandemic

Add Comment