Райна Константинова; Снежана Попова. Слова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ на доц. д.н. Вяра Ангелова

SPEECHES AT THE PRESENTATION OF THE BOOK „SOCIALIST BULGARIAN RADIO

(1944-1989)“

BY ASSOC. PROF. D.S. VYARA ANGELOVA

Raina Konstantinova; Snezhana Popova

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Константинова, Райна (2022). Слова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ на доц. д.н. Вяра Ангелова. Медиалог 12/2022, с. 166-173. https://www.medialog-bg.com/?p=4635

Попова, Снежана (2022). Слова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ на доц. д.н. Вяра Ангелова. Медиалог 12/2022, с. 166-173. https://www.medialog-bg.com/?p=4635

Резюме: Текстът съдържа отзиви за Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“, състоял се на 1 ноември 2022 г., на който Райна Константинова, зам. председател на Обществения съвет на Българското национално радио, и проф. дсн Снежана Попова представиха новата книга на доц. д.н. Вяра Ангелова „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ (Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2022). Публикуваме двете слова изнесени на премиерата на книгата.

Ключови думи: радио, социализъм, идеология, музика, програма, журналистика, цензура

Abstract:  The text contains a review made within the Public Seminar of the Department of „Radio and Television“, held on November 1, 2022, where Raina Konstantinova, ViceChair of the Public Council of the Bulgarian National Radio, and Prof. Snezhana Popova presented the new book of Assoc. Prof. D.S. Vyara Angelova „The Socialist Bulgarian Radio (1944-1989)“ (University Press „St. Kliment Ohridski“, 2022). We publish both speeches given at the premiere of the book.

Keywords: radio, socialism, ideology, music, program, journalism, censorship


Използвана литература
АНГЕЛОВА
, Вяра (2022). Социалистическото българско радио (1944-1989). София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Райна Константинова е зам.председател на Обществения съвет на БНР, преди това ръководи радиодепартамента в Европейския съюз за радио и телевизия. Повече от две десетилетия работи като сътрудник, редактор, директор на Радио България.

Raina Konstantinova is the vicechair of the Public Council of the Bulgarian National Radio. Before that she headed the Radio Department at the European Broadcasting Union. For more than two decades she worked as a journalist, editor, director of Radio Bulgaria.

Снежана Попова е професор във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Преподава „Радиокомуникация“ и „Медиен анализ”. Публикациите ѝ са в областите на електронните медии и медийните наративи. Автор е на седем монографии, сред които Медиен разказ (2017), Радио, публики, стилове (2004), Социално време и медиен разказ 1989-2000 (2001).

Snezhana Popova is a professor at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University. She teaches “Radio communication” and “Media analysis”. Her publications are in the fields of electronic media and media narratives. She has authored seven monographs, among which “Media story”(2017), “Radio, audiences, styles”(2004), and “Social time and media story 1989-2000” (2001).