Мартин Кирилов. Религии, нови религиозни движения и секти. Съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство

RELIGIONS, NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND SECTS. THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SITUATION IN THE BULGARIAN INTERNET SPACE

MARTIN KIRILOV

Отворете текста в pdf 

Author: Martin Kirilov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Днес в България има официално регистрирани повече от 190 различни вероизповедания, но в Мрежата, освен на техните страници, можете да попаднете и на стотици други сайтове на религиозна тематика на български език. Каква е разликата между вероизповедание, религиозно движение, секта и окултизъм, окултни и езотерични движения и как могат да се разпознаят и селектират отделните организации? В този текст ще бъде направен опит за намирането на тези и други отговори, както и кратък анализ на съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство.

Ключови думи: религия, общност, религиозни уебсайтове, религиозни движения, медии и религия

Summary: Today, there are more than 190 different denominations officially registered in Bulgaria, but in addition to their web pages, you can find hundreds of other religious sites in Bulgarian. What is the difference between religion, religious movement, sect and occultism, occult and esoteric movements and how can individual organizations be recognized and selected? This material will attempt to find these and other answers, as well as a to make a brief analysis of the contemporary religious situation in the Bulgarian Internet space.

Key words: religion, community, religious websites,religious movements, media and religion

Автор: Мартин Кирилов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment