Научен отзив за Кръглата маса на тема: Образи на Прехода: кино, театър и визуални изкуства

Елена Фучеджиева

SCIENTIFIC REVIEW OF THE ROUND TABLE ON: IMAGES OF THE TRANSITION: CINEMA, THEATRE ANDVISUAL ARTS

Elena Fuchedzhieva

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: Как различните изкуства – киното, театърът, литературата, музиката –разказват прехода към демократизация? Това беше основният въпрос на Кръглатамаса, проведена в края на септември от изследователите по проекта „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческатапромяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, провела се в кино Г8Културнотонаследството на прехода бе в центъра на дискусиите за паметта, сблъсъка междуобраза на свободата и пазарните механизми на управление на културата иизкуството, ролята на медиите.

Ключови думи: образ, политически преход, кино, театър, музика, културна памет, медии

Abstract: How do different arts – cinema, theater, literature, music – tell the story of the transition to democratization? This was the main topic discussed at a Round Table, held in the end of September at G8 Cinema by researchers for the project ‘The Transition after 1989 – Interpretations of Historical Change, Social Experience and Cultural Memory in Contemporary Bulgarian Literature’. The cultural heritage of Transition was at the center of discussions about the memory, the clash between the image of freedom and the market mechanisms of governing culture and art and the role of the media.

Keywords: image, political transition, cinema, theater, music, cultural memory, media

Add Comment