Геника Григорова. Развитие на българската подкаст сцена в периода 2014-2019

DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN PODCAST SCENE 2014-2019

GENIKA GRIGOROVA

Отворете текста в pdf 

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Текстът проследява развитието на българската практика в подкастинга за периода 2014-2019. Съпоставя я с водещи тенденции от САЩ, където подкастът силно се професионализира и се утвърждава като комерсиален продукт. Представят се резултати от изследване, включващо данни за тематика, жанрове и формати. Скицира се портрет на българските подкастъри и техните мотивации. Установяват се пресечните точки спрямо глобалните процеси (подкаст мрежи, реклама, аудиодокументалистика) и се поставя акцент върху закъснялото навлизане на класическите медии, което би определило посоката на бъдещите промени.

Ключови думи: подкастинг в България, подкаст мрежи, нови медии, аудиосъдържание, радио

Summary: This article explores the development of the Bulgarian practice in podcasting for 2014-2019. It compares it to recent trends in the USA where professionalization and commodification have settled in. The article presents research data on topics, genres and formats, as well as a portrait of the Bulgarian podcasters and their motivations. After identifying the adoption of some global practices (podcast networks, advertising, audio documentary), the article places an emphasis on the late entrance of traditional media which would determine the direction of future changes.

Key words: Bulgarian podcasting, podcast networks, new media, audio content, radio

Автор: Геника Григорова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment