МАРТИНА ПАВЛОВА. Политическа комуникация на лидера и PR манипулативни тактики

Отворете текста в pdf

Author: Martina Pavlova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords: politicians, leader, communication, PR,manipulation, communication-manipulation model of influence

Summary: Communication has a powerful average of manipulating society opinion regarding the pursuit of different political goals. Mastering non-verbal and verbal communication tools in the public representation of politicians are essential to his positive image. The political discourse can be put forward as the main instrument of political communication of the political leader`s persuasive influence, but it must be distinguished from other methods of destructive political persuasion, as well as the manipulation must be differentiated from lies and deception. In the process of achieving political power, the media plays a key role in the political communication flow. The concept of a „communication-manipulation model of influence“ is introduced, signifying the group of participants in the classical communication model, but the participants have the constant opportunity to manipulate each other during the communication process. The innovations in this communication model are the new player – the political elite, and the new kind of influence through the transmitted information – the manipulation.

Автор: Мартина Павлова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: политици, лидер, комуникация, PR, манипулация, комуникационно-манипулационенмодел на влияние

Резюме: Комуникацията е могъщо средство за манипулиране на общественото съзнание в посока на реализирането на различни политически цели. Овладяването на невербалните и вербални комуникационни средства в публичната изява на политика са от основно значение за позитивния му образ. Политическият дискурс може да бъде изведен като основен инструмент на политическата комуникация за осъществяване на убеждаващо въздействие от политическия лидер, но той трябва да бъде различаван от други методи за деструктивно политическо убеждаване, а манипулацията – от лъжата и измамата. В процеса по постигане на политическа власт, основна роля в политическата комуникация играят медиите. Въведено е понятието „комуникационно-манипулационен модел на влияние“, обозначаващо съвкупността от участници в класическия комуникационен модел, притежаващи непрекъснатата възможност да осъществяване на манипулативно влияние върху останалите участници в комуникационния процес. Нововъведенията в този комуникационен модел са новият участник – политическият елит, и новата форма на осъществяване на влияние чрез транслираната информация – манипулацията. 


Add Comment