Еньо Стоянов. Човекът – изваден наново

The Human – newly subtracted

Enyo Stoyanov

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022


How to cite: Стоянов, Еньо (2022). Човекът – изваден наново. Медиалог, 12/2022, с. 174-178. https://www.medialog-bg.com/?p=4651


Резюме: Текстът предлага рецензия на монументалното изследване на проф. Миглена Николчина „Бог с машина: изваждане на човека“, посветено на фундаментални теоретични опити около антропологичната проблематика. Рецензията се спира по-специално върху централния концептуален парадокс, очертан в книгата на проф. Николчина, а именно двойната
определеност на човека като „същество, което иска да бъде човек“ и „същество, което не иска да бъде човек“.
Ключови думи: Миглена Николчина, човек, хуманизъм, трансхуманизъм

Abstract: The text offers a review of Prof. Miglena Nikolchina’s monumental study „God with Machine: Subtracting the Human“, dedicated to fundamental theoretical conceptualizations around anthropological issues. The review dwells in particular on the central conceptual paradox outlined in Prof. Nikolchina’s book, namely the double determination of man as „a being who wants to be human“ and “being who does not want to be human”.
Keywords: Miglena Nikolchina, human, humanism, transhumanism


Използвана литература
НИКОЛЧИНА
, Миглена (2022). Бог с машина: изваждане на човека (от романтизма
до трансхуманизма). София: ВС Пъблишинг. [Nikoltchina, Miglena (2022). Bog s
mashina: izvazhdane na tchoveka (ot romantizma do transhumanizma). Sofia: VS
Publishing]

Еньо Стоянов е асистент в катедра „Теория на литературата“ към Факултета
по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент охридски“,
където води часове по „Увод в литературознанието“. Изследванията и
публикациите му са свързани с литературна теория, теория на фикцията и
наратология, трансмедиалност, видеоигрите в наратологична и лудологична
перспектива, както и социология на изкуството.

Enyo Stoyanov is an assistant professor at the Department of Literary Theory at
the Faculty of Philology in the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, where he
teaches Introduction to Literary Studies. His research and various academic
publications focus on literary theory, theory of fiction and narratology,
transmediality, sociology of art, and video games in a narratological and
ludological perspective.