Диляна Кирковска. Медийният клипинг – баланс между права и недобросъвестна търговска практика

Диляна Кирковска

MEDIA CLIPPING – BETWEEN THE BALANCE OF RIGHTS AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICE

Diliana Kirkovska

Медиалог/Medialog 11/2022 
ISSN 2535-0846

How to Cite: Кирковска, Диляна (2022). Медийният клипинг – баланс между права и недобросъвестна търговска практика. Медиалог, 11/2022, с. 76-100. https://www.medialog-bg.com/?p=4380 [Kirkovska, Diliana (2022). Media clipping – between the balance of rights and unfai commercial practice. Medialog, 11/2022, pp. 76-100]

Резюме: Медийният клипинг във всички разновидности е предоставянесрещу заплащане на определени клиенти на авторски журналистически материали. Журналистите като творци и автори прехвърлят права на издателите на периодичнииздания или на продуценти. Тяхното използване с комерсиална цел от фирми,предоставящи медиен клипинг като услуга срещу заплащане, поставя въпросътдостатъчно регламентирана ли е употребата му като база данни. Правната закрилае разгледана от гледна точка на сродните права на издателите и на нарушаване напринципите на конкуренцията. 

Ключови думи: сродни права, медиен клипинг,конкурентно право

Abstract: Media clipping in all its variants is paid supplying tocertain clients of copyrighted journalistic materials. Journalists are content creatorsand being authors they transfer their copyrights to publishers of periodicalsor to producers. Their use for commercial purposes by companies that providemedia clipping as a paid service raises the question of how regulated its useas database is. The legal protection is considered from the point of view ofcopy and related rights of publishers and the violation of the principles ofcompetition.

Keywords: copy andrelated rights, media clipping, competition law


Използвана литература:

МАРКОВА, Мария (2016), Рекламата като интелектуална собственост.София: Издателски комплекс – УНСС. [Markova, Maria (2016). Reklamata kato intelektualna sobstvenost.

ТАБАКОВА,Весела, Георги ЛОЗАНОВ, Мария НЕЙКОВА, Снежана ПОПОВА (2005). Език на медийната регулация, 123 термина. София:Център за независима журналистика. [Tabakova, Vesela, Georgi Lozanov, Maria Neykova,Snezhana Popova (2005). Ezik na mediinata regulatsia. 123 termina.]

Използвани  източници

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. https://www.economedia.bg/news.php?guid=802558 (посетен 21 юни 2022).

В. „24 ЧАСА”. Бизнес на гърба на печата: фирми продават на клиенти сканирани вестници. https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/бизнес-на-гърба-на-печата-фирми-продав/ (посетен 21 юни 2022). [V. ’24 chasa’. Biznes na garba na pechata: firmi prodavat na klienti skanirani vestnici]

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L0790 (посетен 21 юни 2022). [Direktiva (ES) 2019/290]

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА. https://lex.bg/laws/ldoc/2133094401 (посетен 21 юни 2022). [Zakon za avtorskoto parvo i srodnite mu prava]

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ на печатни и други произведения и за обявяване наразпространителите и доставчиците на медийни услуги. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134956545 (посетен 21 юни 2022). [Zakon za zadalzhitelnoto depozirane na pechatni i drugi proizvedeniya i za obyavyavae na razprostranitelite I dostavchicite na mediini uslugi]

АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, секция „Профил на купувача“. https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/contracts-chl.14.al5/contracts-chl.14.al5-2015 (посетен 21 юни 2022). [Agentsia ‘Mitnici’]

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300051899(посетен 21 юни 2022). [Komisiya za zastita na konkurentsiata]


Диляна Кирковска е асистент в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет.

Diliana Kirkovska is an assistant professor at the Radio and TV Department, Faculty ofJournalism and Mass communication, University of Sofia.

Add Comment