Петя Александрова. Представата за идентичност в българското кино по време на кризи

The idea of identity in Bulgarian cinema during crises
Petia Alexandrova

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Александрова, Петя (2022). Представата за идентичност в българското кино по време на кризи. Медиалог, 12/2022, с. https://www.medialog-bg.com/?p=4588 [in English: Alexandrova, Petia (2022). The idea of identity in Bulgarian cinema during crises. Medialog, 12/2022, pp. ]

Отворете текста тук


Петя Александрова e професор, доктор на науките, в Нов български университет, в департаменти „Кино, реклама и шоубизнес“ и „Медии и комуникация“, професор в Института по изкуствознание, БАН. Автор на книгите: „Мъките на заглавието“ (2007), „Изгубени в гледането“ (2011), „Преходни истории за култура и комуникации“ (2015), и „Предимства и предизвикателства на късите форми“ (2019). Автор на множество публикации за модерно изкуство, кино, театър и литература в сп. ЛИК, сп. „АРТизанин“, „Стандарт“. Награди: на Съюза на филмовите дейци – награда за филмова критика (2010), „Златно перо“ (2006).

Petia Alexandrova is a Professor, Doctor of Sciencе, in Cinema, Advertising and Show Business and Mass communications Departments at the New Bulgarian University, Professor at Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science. Books: Pains of the Title. From a Word to a Cinema Image (2007); Lost in Seeing. Barriers in front of Audio-visual Media (2012); Transitional Stories for Culture and Communication (2015); Short-form films: Advantages and challenges. Models and practices of Bulgarian short features (2019). She is an author of numerous articles on modern arts, cinema, theatre and literature in LIK magazine, ARTizanin magazine, Standart daily. Awards: the Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for Film criticism (2010), Golden feather (2006).