Прием в Магистърската програма ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И ВИДЕОИГРИ за академичната 2022/2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО И ПРИЕМА:

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронизирана система на факултета:*

За допълнителна информация: 02/9308 409

fjmc_mag@abv.bg

* Кандидатстване:

Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез електронизирана система на факултета. Достъпът до електронизираната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

Кандидатите, които имат затруднения да направят сами регистрация за кандидатстване, могат да получат помощ на място, в периода на подаване на документи (в работни дни) – ФЖМК (ул. „Московска“ №49, кабинет 11, етаж 1)

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

– В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

– За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

– Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Необходими документи за записване:

– студентска книжка
– платена такса за първи семестър в паричен салон на Ректората на СУ
– 3 снимки – паспортен формат
– копие на дипломата за завършено средно образование

Специалност: Журналистика

Образователно-квалификационна степен: магистър

Обучаваща институция: Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Вид на обучението: задочно                                                   

Форма на обучението: аудиторна

Език на обучението: български

Продължителност на обучението (брой семестри): 3 семестъра

Форма на завършване на обучението: защита на дипломна работа

Професионална квалификация: магистър по Дигитални медии и видеоигри

За повече информация:

Ръководител на програмата:  доц. д-р Жана Попова, тел.: 02/9308 226, emailztpopova@uni-sofia.bg

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да имат общ успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от ДОБЪР.

Магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ е интердисциплинарна и е широко отворена за студенти, завършили различни специалности – от сферите на хуманитарните и социалните, но също така и на точните науки. Програмата е насочена към онези, които имат  желание да изучават задълбочено дигиталните медии в контекста на видеоигрите, разглеждани в широкия диапазон на присъствието им в съвременното общество: от културните практики, през технологичните особености, до пазарните принципи, свързани с производството и разпространението им. Програмата е предназначена за придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в други висши училища.

1. Цел

Целта на програмата е да предостави на студентите качествено обучение в областта на дигиталните медии и игрите чрез комбинация от теоретични и практически дисциплини. Студентите получават възможност да погледнат към медийната среда на видеоигрите от различни гледни точки и да съчетаят знанието за всеки от отделните компоненти от процеса на изграждането, ползването  и разпространението им. Предимство на програмата е, че предоставя и специализирано практическо обучение – чрез учебни модули, водени от действащи специалисти в създаването на видеоигри (преподавателите в тези модули работят във водеща фирма).

Обучението си поставя важната задача да осигури професионални знания и умения в областта на дигиталните медии и на видеоигрите, като в същото време стимулира и развива аналитичните и критически компетентности на студентите.

2. Обучение

2.1. Учебен план

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които – в своята съвкупност – осигуряват стабилно знание и практически компетенции за работа в дигитална среда.

Обучението се осъществява в три семестъра и завършва с дипломна работа, защитена пред Държавна изпитна комисия на катедра „Радио и телевизия“.

2.2. Общотеоретична подготовка

Дисциплините са така организирани в учебния план, че дават възможност на студентите да получат структурирано знание за дигиталните медии и за медийните специфики на видеоигрите. Изясняват се ключови понятия и техники при изграждането на разказа и практическото писане на истории за видеоигри. Заедно с това на студентите се предлага да сменят ролята и да подложат разказа и игрите на критически анализ. Програмата разглежда видеоигрите като част от съвременната медийна среда (те функционират като важни и често глобални платформи за комуникация между участниците, за разпространение на идеи, информация, реклама и др.). Включени са теоретични познания за ролята на визията и на музиката в игрите. Предвидени са курсове, които въвеждат в историята на игрите, запознават студентите с възникването и развитието на ролевите игри, както и специален курс за инди и open source игрите. Привлечени са специалисти, които преподават основни положения в областта на комуникацията и медиите; на правото, свързано с дигиталните медии; на социологията и изследванията на потребителското поведение в комплексен контекст на всекидневни практики, технологии, пазари, регулации; на икономиката на дигиталните медии.

2.3. Специална подготовка

По време на 3-семестриалното си обучение студентите имат възможност за реализирането на практически задачи. От особено значение за практическото обучение е присъствието на два практически модула, водени от специалисти от водещи фирми за видеоигри и интерактивни услуги на пазара.

Магистърската програма стана възможна, благодарение на нашите партньори от Ubisoft Sofia.

Лектори в два модула, разпределени в зимен и летен семестър ще бъдат:

Михаил Лозанов и Емилия Ботева –  Ubisoft Sofia 

Симеон Дочев и Доброслав Димитров – Imperia Online 

Мартин Григоров и Иван Йосифов – Seven Bulls
 Мартин Кадинов – ESL
Хелиана Велинова – Game Dev Summit

3. Възможности за реализация

Познанията и уменията, които студентите получават от магистърската програма, им дават възможност за реализация в сферата на дигиталните медии и в сектора на видеоигрите: като анализатори на медийни процеси, като ПР специалисти, автори, сценаристи и криейтив директори във фирми за видеоигри, като и като анализатори на видеоигри, пишещи за медиите.