Жоржета Назърска. Рецензия на „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в
България“ на Нурие Муратова

Жоржета Назърска

A REVIEW ON ‘WOMEN BEYOND THE ARCHIVE. INVISIBLE HISTORIES OF WOMEN IN BULGARIA’ BY
NURIE MURATOVA

Georgeta Nazarska

Отворете текста


Резюме: Текстът представя научната монография на Нурие Муратова „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България“, издадена от Университетското издателство „Неофит Рилски“ в Благоевград. Книгата изследва мястото в българските и световните архиви на две маргинализирани социални групи – жени и жени с малцинствен статут. Установява се, че
тяхната видимост и невидимост, достъпност и скритост, значимост и подценяване зависят от определени архивни политики, социални условия, социални стереотипи и предразсъдъци.
Ключови думи: архив, история, женски архив, памет

Abstract: The text reviews the scientific monograph of Nurie Muratova ‚Women beyond the Archive. Invisible Histories of Women in Bulgaria‘, published by University Press ‚Neofit Rilsky‘ in Blagoevgrad. The book explores the place in the Bulgarian and world archives of two marginalized social groups – women and women with minority status. It is established that their visibility and invisibility, accessibility and secrecy, significance and underestimation depend on certain archival policies, social conditions, social stereotypes and prejudices.
Keywords: archive, history, women archive, memory


Използвана литература

МУРАТОВА, Нурие (2021). Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“ (Архиви на жени и малцинства. Т.6), 273 с. [Muratova, Nurie. 2021. Zheni otvad arhiva. Nevidimite istorii na zhenite v Bŭlgariya. Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo „Neofit Rilski“ (Arhivi na zheni i maltsinstva. T.6), 273 s.]


Проф. Жоржета Назърска е историк, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, София. Основни области на научни интереси: социалната история (история на етническите и религиозните общности, на жените и половете), историята на образованието и науката, историята на институциите. Основни публикации: Българската държава и
нейните малцинства, 1879-1885 (1999); Университетското образование и българските жени, 1879-1944 (2003); Религиозен плурализъм (2013); Културно-историческото наследство на етническите и религиозните малцинства в България: опазване, съхраняване и социализация (2014); Опазване на
нематериалното културно наследство: религиозните ценности в съвременна
България (2016, в съавт.) и др.


Professor Georgeta Nazarska is a historian, lecturer at the University of Library Studies and Information Technologies, Sofia. Main areas of research interest: social history (history of ethnic and religious communities, women and gender), history of education and science, history of institutions. Main publications: Bulgarian State and its Minorities, 1879-1885 (1999); University Education and Bulgarian Women, 1879-1944 (2003); Religious Pluralism (2013); Cultural and Historical Heritage of Ethnic and Religious Minorities in Bulgaria: Preservation, Conservation and Socialization (2014); Preservation of Intangible Cultural Heritage: Religious Values in Contemporary Bulgaria (2016, co-authored), etc

Add Comment