Брой 13/2023

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ

БРОЙ 13/2023

ТЕМА НА БРОЯ

ВИДЕОИГРИТЕ – ОТВЪД ИНДУСТРИЯТА НА ЗАБАВЛЕНИЕТО

MEDIALOG

ISSUE 13/2023

TOPIC OF THE VOLUME

VIDEOGAMES – BEYOND THE ENTERTAINMENT INDUSTRY

ВОДЕЩ РЕДАКТОР НА БРОЯ

Доц. д-р Жана Попова

This Issue Editor

Assoc. Prof. Zhana Popova, PhD

СЪДЪРЖАНИЕ

ВИДЕОИГРИТЕ – ОТВЪД ИНДУСТРИЯТА НА ЗАБАВЛЕНИЕТО

Уводни думи 
Жана Попова8
Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите 
Вяра Ангелова10
На ръба на играта: „Притчата за Стенли“/ „The Stanley Parable“ 
Снежана Попова28
Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи 
Николай Колев38
Животът като игра и играта като живот: качества и особености на успешната симулационна игра 
Гергана Минкова56
Наратив и преживяване в „Хелблейд: жертвоприношението на Сенуа“ 
Северина Станкева80
ОКОЛО РАДИОТО 
Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда 
Александра Илиева88
Новите медийни фигури от социалните мрежи 
Ивелина Георгиева102
„Двете гледни точки“ – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията 
Ралица Ковачева116
Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации 
Пламена Петрова141
VARIA 
Изкуството в рекламата 
Никола Вангелов163
РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ 
Рецензия за „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова“ 
Мариян Карагьозов179
Рецензия на книгата „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на ХХ век” 
Никола Вангелов186
НАУЧЕН ЖИВОТ 
Истории за медиите, игрите и журналистиката Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ през 2022 г. 
Виктор Чулев191
За авторите в броя203


CONTENT

VIDEOGAMES – BEYOND THE ENTERTAINMENT INDUSTRY

Editorial 
Zhana Popova8
Bringing the Narrative to Life. The Sound in Video Games 
Vyara Angelova10
On the Edge of the Game: „The Stanley Parable“ 
Snezhana Popova28
The Rise of Audiovisual Content for Video Games on Social Media 
Nikolay Kolev 38
Life as a Game and the Game as Life: Characteristics and Features of a Successful Simulation Game 
Gergana Minkova56
Narrative and Experience in Hellblade: Senua’s Sacrifice 
Severina Stankeva 80
AROUND THE RADIO 
Transferring the Podcasts of the Bulgarian National Radio to a Separate Environment 
Alexandra Ilieva88
New Media Characters from Social Media 
Ivelina Georgieva102
“The Two Viewpoints” – “Pluralism” of Facts or Pluralism of Opinions 
Ralitsa Kovacheva116
Metal During a Pandemic: Scene and Media Transformations 
Plamena Petrova141
VARIA 
Art in Advertising 
Nikola Vangelov163
BOOK REVIEWS 
Review of ‘Journalism, Values, World. Jubilee Collection/Edited Volume in Honour of Prof. Maria Neykova’ 
Marian Karagyozov179
A Review of the Book “Business Advertising in Bulgaria in the Early Twentieth Century” 
Nikola Vangelov186
SCIENTIFIC LIFE 
Stories about Media, Games and Journalism The Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department in 2022 
Viktor Chulev191
About the authors203


Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации. Списанието е с отворен достъп на публикуване след двойно анонимно рецензиране и две положителни рецензии.

Списанието бе създадено през 2016 г. от академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.       

Списание „Медиалог“ е с ISSN 2535-0846

Първият брой е издаден през 2017 г. Основател на списанието е доц. дн Венцислав Димов. Главен редактор на списанието се излъчва от членовете на редакционната колегия на ротационен принцип на всеки две години.

Международен борд:

проф. д-р Анна Кръстева – Нов български университет. Доктор хонорис кауза на Университета Лил 3, Франция

доц. Георги Лозанов – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Лиляна Деянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д.н. Марина Лякова – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

проф. д-р Мартин Маринос – The Donald P. Bellisario College of Communications,

Pennsylvania State University

проф. дсн Снежана Попова – СУ „Св. Кл. Охридски“

 проф. дпн Нели Огнянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

Редакционна колегия:

доц. д-р Орлин Спасов (гл. редактор)

проф. д.н. Венцислав Димов

доц. д.н. Вяра Ангелова

доц. д-р Жана Попова

гл.ас. д-р Петър Айолов

гл. ас. д-р Николай Колев

ас. д-р Десислава Сотирова

 ас. Диляна Кирковска

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 26

ospasov@uni-sofia.bg ztpopova@uni-sofia.bg

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the „Radio and Television“ Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia.

The issue has ISSN 2535-0846

The first issue of the journal was published in early 2017. The founder of the scientific journal is Prof. Dr. habil. Vencislav Dimov. The editor-in-chief of the journal is elected by the members of the editorial board on a rotating basis every two years.

 

International Editorial Board:

Prof., PhD Anna Krasteva – New Bulgarien University, doctor honoris causa of University Lille 3, France

Assoc. Prof. Georgi Lozanov – Sofia University

Prof., PhD Lilyana Deyanova – Sofia University

PD Dr. habil. Marina Liakova – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Dr. Martin Marinos – The Donald P. Bellisario College of Communications, Pennsylvania State University

Prof. Dr. habil Snezhana Popova –Sofia University

Prof. Dr. habil. Nelly Ognynova – Sofia University

Editorial board:

Orlin Spassov – Assoc. Prof. at the FJMC, Sofia University

Ventsislav Dimov – Prof. at the FJMC, Sofia University

Vyara Angelova –Assoc. Prof. at the FJMC, Sofia University

Zhana Popova – Assoc. Prof. at the FJMC, Sofia University

Peter Ayolov – Assist. Prof. at the FJMC, Sofia University

Nikolay Kolev – Assist. Prof. at the FJMC,  Sofia University

Desislava Sotirova – Assist. Prof. at the FJMC, Sofia University

Diliana Kirkovska – Assist. Prof. at the FJMC, Sofia University

Address:

1000 Sofia

49 Moskovska St., study 26

ospasov@uni-sofia.bg ztpopova@uni-sofia.bg