Елица Матеева. Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – български медиен онлайн спектър

Елица Матеева

THE WORK OF LARS VON TRIER AND THOMAS VINTERBERG –  BULGARIAN MEDIA ONLINE SPECTRUM ON THE PRESENTATION OF ‘DOGMA 95’

Elitsa Mateeva

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite:  Матеева, Елица (2022). Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – български медиен онлайн спектър. Медиалог, 11/2022, с. 117-138. https://www.medialog-bg.com/?p=4409 [Mateeva, Elitsa (2022). The work of Lars von Trier and Thomas Vinterberg – Bulgarian media online spectrum on the presentation of ‘Dogma 95’. Medialog, 11/2022, pp. 117-138]


Резюме:  Настоящата статия има за цел да представи как в българските онлайн медии се интерпретира творчеството на датските режисьори Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – създатели на Манифеста „Догма 95“.  За емпирична основа са послужили български онлайн издания, в които са отразени биографии на режисьорите, същността на„Догма 95“, анализират се кино творбите им или пък се описват изявите им, свързани с участия в международни филмови фестивали, получаване на номинации и отличия за определени кино творби.

Ключовидуми: „Догма 95“, Ларс фон Триер, Томас Винтерберг, „Идиотите“, „Празненство“

Abstract:   This article aims to present how the Bulgarian online media interprets the work of Danish directors Lars von Trier and Thomas Vinterberg – creators of the ‘Dogme 95’manifesto.  The empirical basis is Bulgarian online issues, which reflect the biographies of the directors, the essence of ‘Dogme 95’, analyze their films or describe their performances related to participation in international film festivals, receiving nominations and awards for  certain cinematic works. 

Keywords: ‘Dogme 95’, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, ‘The Idiots’, ‘Celebration’.


Елица Матеева е завършила „Театрознание“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и е специализирала „Театрална режисура“. От седем години пишеза сайта kinoto.bg. Член е на Обществото на независимите театрални критици вБългария, а също и на Международната организация на театралните критици IATC.Автор е на три книги, свързани с киното и театъра. Ръководител е на киношколата„Братя Люмиер“ към Общински детски комплекс в родния ѝ град Варна. В моментаработи върху докторат, посветен на „Догма 95“ и рефлексиите на манифеста върхусъвременното българско кино.

Elitsa Mateeva graduated in Theater Studies at the  National Academy of Theater and Film Arts ‘Krastyo Sarafov’ and specialized inTheater Directing. She has been writing for www kinoto.bg for seven years.Elitsa is a member of the Society of Independent Theater Critics in Bulgariaand also of the International Association of Theater Critics IATC. She is theauthor of three books related to cinema and theater. Elitsa is the head of the’Lumiere Brothers’ film school at the Municipal Children’s Complex in Varna.She is currently working on a doctoral dissertation on ‘Dogme 95’ and thereflections of the manifesto on contemporary Bulgarian cinema.

Add Comment