Десислава Сотирова. Граници на идентичностт

IDENTITY BOUNDARIES
Desislava Sotirova

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Сотирова, Десислава (2022). Граници на идентичността. Медиалог 12/2022, с. 183-187 https://www.medialog-bg.com/?p=4663

Резюме: Монографията „Дискриминирани или сами виновни? Ромите в България и чернокожите в САЩ“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021) с автор доц. д-р Светлозар Кирилов е поредният ценен принос в социалните науки в България, в който се изследва културната идентичност на две малцинства – ромите в България и афроамериканците в Съединените щати. В книгата са включени исторически контекст на
произхода и заселването на двете малцинства, теоретичен подход към изследователския проблем, обогатен с резултати от теренна работа в квартали в градове в България и в САЩ със съответната преобладаваща малцинствена група. Анализиран е и медийният образ на българската ромска общност.
Ключови думи: идентичност, малцинства, медиен образ, интеграция

Abstract: The monograph ‘Discriminated against or responsible for their plight? The Roma in Bulgaria and African Americans in the United States’ (University Press ‘St. Kliment Ohridski’, 2021) is a valuable work exploring the cultural identity of two minorities – the Roma in Bulgaria and the African Americans in the United States. The book includes a historical context of the origin and settlement of the two minorities, a theoretical approach to the research problem, enriched with the results of field work in neighborhoods in cities in Bulgaria and in the USA with the respective predominant minority group. The media image of the Bulgarian Roma community is also analyzed.
Keywords: identity, minorities, media image, integration


Използвана литература:
КИРИЛОВ,
Светлозар (2021). Дискриминирани или сами виновни? Ромите в България и чернокожите в САЩ. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [Kirilov, Svetlozar (2014). [Diskriminirani ili sami vinovni? Romite v Balgariya i chernokozhite v SASHT. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo ‘Sv. Kliment Ohriski’].


Д-р Десислава Сотирова е асистент в катедра „Радио и телевизия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в сферата на телевизионната комуникация, международната журналистика и медийните изследвания.

Desislava Sotirova, Ph.D. is an assistant professor at Radio and TV Department of the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. Her research interests are in the field of television communication, international journalism and media studies