Венцислав Димов. Война, радио и музика: радиопропагандни мобилизации и настъпления на руско-украинските фронтове

War, radio and music: radio propaganda mobilizations and offensives

on the Russian-Ukranian fronts
Ventsislav Dimov

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Димов, Венцислав (2022). Война, радио и музика: радиопропагандни мобилизации и настъпления на руско-украинските фронтове. Медиалог, 12/2022, с. https://www.medialog-bg.com/?p=4592 [Dimov, Ventsislav (2022). War, radio and music: radio propaganda mobilizations and offensives on the Russian-Ukrainian fronts. Medialog, 12/2022, pp. ]

Отворете текста тук

Резюме: Статията изследва актуални явления – връзката между война, радио и музика. Фокусът е върху официалните армейски радиостанции на двете воюващи страни: руското „Радио Звезда“ и украинското „Армія FM“. Като се наблюдава програмната политика, финансирането, музикалното съдържание и отношенията към него на аудиторията на двете радиостанции, се търси отговор на въпроса как медиите и техните музикални съдържания биват мобилизирани и „облечени“ в униформа. Наблюденията върху радиостанциите и променената музика в тях, свързана с военното време и режим през 2022 г., сочат някои нови черти на радиопропагандните мобилизации и музикалните „оръжия“, използвани в тях.
Ключови думи: армейско радио, патриотични послания, авторски песни, забранена музика

Abstract: The article explores current phenomena – the relationship between war, radio and music. The focus is on the army radio stations of two warring countries: Russia’s Radio Zvezda and Ukraine’s Army FM. The research examines the programming policy, funding, music content and audience attitudes of the two radio stations. The question is raised how the media and their musical contents are mobilized and „dressed“ in a uniform. Observations on the radio stations and the changed music in them related to the wartime and regime in 2022 point to some new features of the radio propaganda mobilizations and the musical „weapons“ used in them.
Keywords: army radio, patriotic messages, author’s songs, forbidden music

Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“, с финансовата подкрепа на ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г.

Отворете текста тук


Венцислав Димов [д-р (1999); дн (2018)] е професор в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация. Ръководител на изследователска група „Етномузикология” в Института за изкуствознание при БАН. Автор на над 200 научни изследвания и статии, сред които монографиите “Eтнопопбумът” (2001); „Добруджа: памет и песен” (2012); “Музиката за народа на медийния фронт” (2019); „Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век)“ (2021) и др.; съавтор с Лозанка Пейчева на книгите „Зурнаджийската традиция в Югозападна България” (2002 г.); „С хоро и песен, с перо и слово (120 г. от рождението на Райна Кацарова)” (2021 г.) и др. Области на научни интереси – социални и хуманитарни науки, медийни изследвания, етномузикология, антропология на традиционната и популярна музика, медии и записана музика, идентичност и музика, музикални традиции и малцинства, музика на Балканите и др.

Ventsislav Dimov [PhD (1999); DSc (2018)]: Professor at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication. Head of the research group “Ethnomusicology’ at the Institute of Art Studies, BAS. Author of over 200 scientific studies and articles, author of the monographs “Ethnopopbum (The Ethnopopboom)” (2001); “Dobrudzha: pamet i pesen (Dobrudzha: memory and song)” (2012); “Muzikata za naroda na mediyniya front (Mekata vlast na narodnata i populyarna muzika v Sotsialisticheska Bulgariya) (Music for the people on the media front (The soft power of peoples and popularmusic in Socialist Bulgaria)” (2019); „Zhivite glasove: predstavyane na arhiviranoto zvukovo nasledstvo na Rayna Katsarova (plochi ot 30-te i 40-te godini na ХХ. vek)“ (Living Voices: Presentation of the Archived Sound Heritage of Raina Katsarova (1930s/1940s transcription discs) and others; co-author with Lozanka Peycheva of the books “The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria” (2002); “With horo dance and song, with a pen and word (120th anniversary of the birth Rayna Katsarova)” (2021). Areas of research interests – social sciences and humanities, media studies, ethnomusicology, anthropology of traditional and popular music, media and recorded music, identity and music, musical traditions of ethnocultural communities and minorities, music in the Balkans, etc.