Интервю на Ирина Недева по БНР с Румен Аврамов. „И БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ БЯХА СПАСЕНИ…“ ПОГЛЕДИ ОТВЪН И ОТВЪТРЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Интервю на Ирина Недева по БНР с Румен Аврамов за книгата на Надеж Рагару „И българските евреи бяха спасени…“ История на знанията за Холокоста в България

“AND SO THE BULGARIAN JEWS WERE SAVED…”
VIEWS FROM OUTSIDE AND INSIDE ON BULGARIAN HISTORY


Interview by Irina Nedeva on BNR with Roumen Avramov about Nadège Ragaru’s book “And the Bulgarian Jews were saved…” History of knowledge about the Holocaust in Bulgaria

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Недева, Ирина, БНР (2022). „И българските евреи бяха спасени…“. Погледи отвън и отвътре върху българската история. Интервю на Ирина Недева по БНР с Румен Аврамов за книгата на Надеж Рагару. Медиалог 12/2022, с. 102-111. https://www.medialog-bg.com/?p=4639

Резюме: Публикуваме разговор на журналистката Ирина Недева с Румен Аврамов, икономист и историк, по повод българския превод от френски език на книгата на Надеж Рагару „И българските евреи бяха спасени…“ История на знанията за Холокоста в България“ (‘Et les Juifs bulgares furent sauvés…’. Une histoire des savoirs sur la Shoah en Bulgarie’, Sciences Po. Les Presses, 2020). Разговорът е излъчен на 8 ноември 2022 г в предаването „Хоризонт до обед“ на БНР; тук публикуваният текст е негова транскрипция. Въпросите са запазени, а в отговорите Румен Аврамов е направил някои стилистични редакции, както и кратки съдържателни допълнения и уточнения.
Ключови думи: българските евреи през Втората световна война, историческото знание, Холокост, Надеж Рагару, Румен Аврамов

Abstract: We publish a conversation of the journalist Irina Nedeva with Roumen Avramov, economist and historian, on the occasion of the Bulgarian translation of Nadège Ragaru’s book ‘Et les Juifs bulgares furent sauvés…’. Une histoire des savoirs sur la Shoah en Bulgarie’, Sciences Po. Les Presses, 2020) (“And the Bulgarian Jews were saved…” History of knowledge about the Holocaust in Bulgaria”). The conversation was broadcast on November 8, 2022 in the “Horizont do obed” („Horizon by noon“) program of the Bulgarian National Radio; the text published here is a transcription of it. The questions have been preserved, and in the answers Rumen Avramov has made some stylistic edits, as well as brief substantive additions and clarifications.
Keywords: the Bulgarian Jews during Second World War, historical knowledge, Holocaust, Nadège Ragaru, Roumen Avramov

Отворете текста тук


Сп. „Медиалог“ благодари на програма „Хоризонт“ на БНР за предоставената възможност да публикуваме това интервю.

Интервю:
НЕДЕВА, Ирина (2022). БНР. „И българските евреи бяха спасени“ – обективен поглед върху историята ни отвън (https://bnr.bg/post/101732445/rumen-avramov).

РАГАРУ, Надеж (2022). „И българските евреи бяха спасени…“ История на знанията за Холокоста в България“. Превод от френски език от Антоанета Колева, Румен Аврамов на RAGARU, Nadège (2020). ‘Et les Juifs bulgares furent sauvés…’. Une histoire des savoirs sur la Shoah en Bulgarie’, Presses de Sciences Po, предговори: Румен Аврамов, Лиляна Деянова. София: ИК „Критика и Хуманизъм“.