РАДИОТО В ЦИФРОВАТА ПОСТМЕДИЙНА СИТУАЦИЯ – МЕЖДУ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И ЧОВЕКА

Александра Илиева

THE RADIO IN THE DIGITAL POSTMEDIA WORLD – EXISTENCE BETWEEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MAN

Alexandra Ilieva

Отворете тук:

Резюме: Радиото е най-старата електронна медия, която първа отразява технологичните промени в медийния свят. В края на 2022 г. технологията в основата на изкуствения интелект прави качествен скок и навлиза осезаемо във всички сфери на обществения и културния живот. Това е и периодът, в който изкуствен интелект започва да създава отделни предавания, а впоследствие – цели радиопрограми. Потенциалът на тази нова технология да измести човешкия фактор „зад микрофона” е голям. Настоящото изследване се фокусира върху темата за бъдещето на радиото и влиянието на технологиите върху процеса на неговото създаване.

Ключови думи: радио, изкуствен интелект, технологични решения, БНР

Abstract: Radio is the oldest electronic media that is the first to reflect technological leaps in the media world. At the end of 2022, the technology based on artificial intelligence makes a qualitative leap and perceptibly enters all spheres of social and cultural life. This is also the period in which artificial intelligence begins to create individual broadcasts and later – entire radio programs. The potential of this new technology to replace the human factor is substantial. This research focuses on the future of radio and the impact of AI technology on radio producing.

Keywords: radio, artificial intelligence, technological solutions, BNR

Александра Илиева е докторантка в катедра „Радио и телевизия” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършила е бакалавърска програма по Книгоиздаване, а впоследствие – магистърска програма по „Дигитални медии и видеоигри” в същия университет. Работи като водеща в Радио София на Българското национално радио от 2016 г и е реализирала редица предавания, събития и подкасти.

Alexandra Ilieva is a PhD student in the „Radio and Television“ department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the „St. Kliment Ohridski“. She completed a bachelor’s program in “Publishing” and subsequently a master’s program in „Digital Media and Video Games“ at the same university. She has been working as a radio host at Radio Sofia of the Bulgarian National Radio network since 2016 and has hosted a number of shows, events and podcasts.