Ралица Ковачева. Хибридната война в българските медии

‘THE HYBRID WAR’ IN BULGARIAN MEDIA

RALITSA KOVACHEVA

Отворете текста в pdf 

Author: Ralitsa Kovacheva

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Статията представя резултатите от емпирично изследване на употребата на понятието„хибридна война“ (и негови аналози) в българските медии. Във фокуса на настоящия текст е употребата на понятието в смисъл и контекст, различни от вложените в него според съществуващите дефиниции. Изследването обхваща първите пет месеца на 2019 г. и анализира публикации в българските онлайн медии, селектирани чрез системата Europe Media Monitor (ЕММ). Резултатите показват, че в определени случаи в понятието не само се влага различно значение, но и се измислят производни понятия като „хибридна пропаганда“ или „хибридно съдържание“.

Ключови думи: Хибридна война, медии, дезинформация, България

Summary: The article presents the results of an empirical study on the use of the term “hybrid war”(and its analogs) in Bulgarian media. It is focused on the use of the concept in meanings and contexts different from those implied by the existing definitions. The study covers the first five months of 2019. The publications in Bulgarian online media are selected through the news aggregation and analysis system “European Media Monitor” (EMM). The results show that, in certain cases, the concept is not only used with different meanings, but some derivative concepts are created by the media such as “hybrid propaganda” or“hybrid content”.

Key words: Hybrid war, media, disinformation, Bulgaria

Автор: Ралица Ковачева

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment