ДИСКУСИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕДИИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

Волен Чилов

DISCUSSION ON THE STATE OF THE MEDIA OF THE ETHNIC COMMUNITIES IN BULGARIA

Volen Chilov

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: Текстът представя отзив за дискусията между университетски преподаватели, изследователи и създатели на медии на общности в България, проведена на 12 март 2024 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Ключови думи: медии, етнически малцинства, общности, България

Abstract: The text presents a review of the discussion between university professors, researchers and community media creators in Bulgaria, held on March 12, 2024 at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University „St. Kliment Ohridsky“.

Keywords: media, ethnic minority, community, Bulgaria