Мартин Кирилов. Религиозните организации в епохата на дигиталните медии: възможности и предизвикателства

RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN THE AGE OF DIGITAL MEDIA:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES


Martin Kirilov

Резюме: Радио- и телевизионните религиозни канали изпълняват важна функция за всеки вярващ – те запознават зрителите с различни аспекти на духовния живот, като се опитват да помогнат и на онези, които по някаква причина не са в състояние да посещават храмовете.
В това изследване ще бъде направен опит за проследяване развитието на радио- и телевизионните канали на религиозните организации, както и съвременните предизвикателства, които са поставени пред тях във връзка с цифровизацията, конвергенцията и интернет базираните медии.
Ще разгледаме и религиозното медийно позициониране у нас, появата на първите радио- и телевизионни предавания за религия, както и съвременните тенденции и проблеми, пред които са изправени днешните родни медийни канали на вярващите.
Ключови думи: медия, религия, радио, телевизия, Интернет

Abstract: The religious radio and television channels play an important role for every believer – they introduce to the viewers various aspects of the spiritual life, trying to help also those who, for some reason, are unable to attend the temples.
In this study, an attempt will be made to follow the development of the radio and television channels of religious organizations, as well as the current challenges facing them in relation to digitalization, convergence and Internet-based media.
We will also look at the religious media positioning in our country, the appearance of the first radio and TV shows dedicated to the religion, as well as the current trends and problems faced by today’s native media channels of the believers.
Keywords: media, religion, radio, television, Internet

Add Comment