АНГЕЛИНА ПЕТРОВА. Идеологията и невъзможната й трансформация в масово комерсиално изкуство при социализма

Масовата песен в България 1944-1954: трагикомичен сюжет

Oтворете текста в pdf

Author: Angelina Petrova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  totalitarian culture, cultural engineering, Union of Bulgarian Composers, mass song,socialist realism

Summary: Тhe decade of 1944-1954 marked a prominent rise of the mass-song, which became a major ideological genre. It is a genre-product that performs the ideological, state and public order of the Communist Party in tune with cultural engineering. It embodies the economy of socialist production of culture: provision with contractions at all levels, realization through sponsored state chambers, secured by contractions with state institutions in a hierarchical state order. The mass-song is created in the system of state socialized art of socialism designed by the civil engineering of socialism. Still, something prevents it from growing into commercial art -it hinders its ideological, adaptive, traumatic nature, offsetting anger and fears. Its disharmonious duality is the cause of its crisis after a decade of generously sponsored development. In the party papers officially published by the Union of Composers in 1954 and then (1956, 1958) instead of a succession of successes and conquests of a broad audience, in the mass-song, a collapse, poor performance, a crisis. In the 1970s, this led to its encapsulation.

Автор: Ангелина Петрова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: тоталитарна култура, културно инженерство, Съюз на българските композитори, масова песен, социалистически реализъм

Резюме: Десетилетието 1944-1954 бележи предизвестен възход на масовата песен, наложила се като основен идеологически жанр. Тя е и жанр-продукт, който изпълнява идеологическа, държавна и обществена поръчка на комунистическата партия в тон с културното инженерство. Тя въплъщава икономиката на социалистическото произвеждане на култура: обезпечаване с контрактации на всички равнища, реализация чрез спонсорирани държавни състави, обезпечена чрез контрактации с държавните институции в йерархичен държавен ред. Масовата песен се създава в проектираната от културното инженерство на социализма система на държавно масово тиражираноизкуство на социализма. И все пак нещо пречи тя да прерастне в комерсиално изкуство – пречи идеологическата й, адаптиращо-травматична същност, компенсираща гневовите и страхови състояния. Дисхармоничната й двойнственост е причина за кризата й след десетилетие на щедро спонсорирано развитие. В партийните документи, официално публикувани от Съюза на композиторите от 1954, а и след това (1956, 1958) вместо поредност от успехи и завоевания на широка публика, в масовата песен, се констатира крах, слаби резултати, криза. През 70-те все това води към капсулирането й.

Add Comment