Димо Панов. Механизми за легитимиране на медийното съдържание: ролята на публиката

LEGITIMIZATION MECHANISMS OF MEDIA CONTENT: THE ROLE OF THE AUDIENCE

DIMO PANOV

Отворете текста в pdf 

Author: Dimo Panov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Настоящият текст разглежда връзката между медии и публика. В хода на анализа са откроени няколко различни гледни точки на автори, които до голяма степен се допълват, но същевременно въвеждат значими нюанси. Анализът засяга темите за легитимността,за въвлечеността и производство на медийно съдържание от страна на публиката. Коментирани са същo така подходи, позволяващи на зрителите, слушателите и читателите да имат по-съществена роля в създаването на медийно съдържание. Специално внимание е обърнато на въпроса до каква степен публиката легитимира медийното съдържание или, иначе казано, “виновна” ли е тя за крайния продукт. Дадени са множество примери от българската медийна практика.

Ключови думи: медия, публика, легитимност, медийно съдържание, роля на публиката

Summary:This article examines the relationship between the media and the audience. In the course of the analysis, several different perspectives are identified,which to a great extent complete each other, but at the same time introduce significant nuances. The analysis addresses the topics of legitimacy,involvement and production of media content by the audience. Practices allowing viewers, listeners and readers to play a more significant role in the creation of media content, have also been commented on. Particular attention is paid to the extent to which the audience legitimates the media content, or, in other words, whether the audience is to blame for the media’s “final product”. There are numerous examples given of the Bulgarian media practice.

Key words:media, audience, legitimacy, media content, role of the audience

Автор: Димо Панов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment