СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА. Обществената телевизия в България

Програмни, управленски и финансови дефицити

Отворете текста в pdf

Аuthor: Svetlana Bozhilova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  Bulgarian National Television, Public Media, Media Regulation, Electronic Media Council, Audiovisual Media Services Providers Act, Council of Europe,  Alpha Research Market Research, Alma Mater National University Television

Summary: The article presents and analyzes existing substantial deficiencies of the media environment but also regulation in Bulgaria regarding the public media; important aspects of BNT’s internal regulatory framework, as well as its managerial and organizational-creative structures are being addressed. The main focus of the analysis is to formulate the public need for multi-programmatic development of BNT in the digital environment, with the highlighted problems being illustrated by existing successful European practices. The article presents the results of a relatively recent joint representative survey of the Alfa Research Sociological Agency and the Alma Mater University TV channel in relation to the available audience practices from year 2017 on the attitudes and the needs of active audiences in eight (8) university cities in Bulgaria towards specialized channels and broadcasts in the fields of education and culture. The audience is sectorized in four age groups.

Автор: Светлана Божилова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: БНТ, обществени медии, медийна регулация, Съвет заелектронни медии, Закон за доставчиците на аудио-визуални медийни услуги, Съветна Европа, Алфа рисърч, Националнао университетска телевизия „Алма матер“

Резюме: В статията са представени и анализирани дефицити на медийната регулация в България по отношение на обществените медии, проблематизират се съществени аспекти на вътрешно-нормативната уредба на БНТ, на управленската и организационно-творческата структура. Водещ акцент в анализа е формулирането на обществената потребност от многопрограмно развитие на БНТ в цифрова среда, като откроените проблеми се илюстрират с успешни европейски практики. В статията са представени резултати от  представително изследване на социологическа агенция „Алфа рисърч“ и Университетска телевизия „Алма матер“ /2017 г./ за нагласите и потребностите на активната аудитория в осем университетски града към специализирани канали и предавания в областта на образованието, културата. Аудиторията е типологизирана в четири възрастови групи.

Add Comment