Брой 5/2019

Отворете списанието в pdf 

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ

БРОЙ 5/2019

ТЕМА НА БРОЯ

Меката власт на популярната култура в медиите

Водещ редактор на броя

доц. дн Венцислав Димов

ISSUE 5/2019

TOPIC OF THE VOLUME

The Soft Power of Popular Culture in the Media

This Issue Editor

 Prof. DSc VENTSISLAV DIMOV

СЪДЪРЖАНИЕ

За някои медийни метаморфози (как „чалгари“ стават „лидери на граждански каузи“)

Венцислав Димов

Правозащитници и природозащитници в медиен контекст

Мария Дееничина

Върху някои аспекти на хибридността в българския рок и метъл

Пламена Петрова

Политическа комуникация на лидера и PR манипулативни тактики

Мартина Павлова

Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 и консервативният медиен обрат в България

Орлин Спасов

Идеологията и невъзможната й трансформация в масово комерсиално изкуство при социализма

Ангелина Петрова

Есе за проф. Сашка Ганева от НАСА или споделянето като оглупяване в социалните мрежи

Лора Симеонова

Обществената телевизия в България

Светлана Божилова

Журналистиката на гражданите се нуждае от филтър и куратори

Ваня Сухарова

Българските видеоблогъри в Ютюб: пет години по-късно (2014-2019)

Студентски изследователски екип, ФЖМК

Образът на актьора Димитър Маринов в българските медии

Студентски изследователски екип, ФЖМК

Музикалната естрада продължава да живее в културната памет на българите“

Интервю с проф. д. изк. Розмари Стателова

Разговора води Жана Попова

Проблясъци от старо злато

Рецензия на книгата на Розмари Стателова „Естрада и социализъм: Проблясъци“. София: Рива, 2019

Венцислав Димов

Пътеводител на антропологическия стопаджия

Рецензияна книгата на Ивайло Дичев „Културни сценина политическото“. София: Просвета, 2019.

Жана Попова

Видимо за невидимия рок

Рецензия на книгата на Гергана Райжекова „Невидимият рок. Алтернативнатарок сцена в България“. София: Интервю Прес, 2019

Венцислав Димов

12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019), 19 – 21 юни 2019 г. ФЖМК, Софийския университет„Св. Климент Охридски“

Калин Калинов

Отзив за Международната научна конференция „От слово към действие: разкази ирепрезентации“.

Николай Генов

За авторите

CONTENT

ABOUT SOME MEDIA METAMORPHOSES (HOW „CHALGARI“ BECOME „CITIZENS ‘CAUSE LEADERS“)

Ventsislav Dimov

HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND ENVIRONMENTALISTS IN MEDIA CONTEXT

Maria Deenitchina

ON SOME ASPECTS OF HYBRIDITY IN BULGARIAN ROCK AND METAL

Plamena Petrova

POLITICAL COMMUNICATION OF THE LEADER AND PR MANIPULATIVE TACTICS

Martina Pavlova

‘TELEGRAPH DAILY’, THE TOPLESS PICTURES ON PAGE 3, AND THE CONSERVATIVE MEDIA TURN IN BULGARIA

Orlin Spassov

IDEOLOGY AND ITS IMPOSSIBLE TRANSFORMATION INTO MASS COMMERCIAL ART IN THE EARLY DECADES OF SOCIALISM 

Angelina Petrova

AN ESSAY FOR NASA’S PROFESSOR SASHKA GANEVA OR SHARING LIKE IGNORANCE IN SOCIAL NETWORKS

Lora Simeonova

ТHE PUBLIC TELEVISION IN BULGARIA

Svetlana Bozhilova

CITIZEN JOURNALISM NEEDS A FILTER AND CURATORS

Vanya Suharova

BULGARIAN VIDEOBLOGGERS IN YOUTUBE: FIVE YEARS LATER (2014-2019)

Students research team, FJMC

THE IMAGE OF ACTOR DIMITAR MARINOV IN THE BULGARIAN MEDIA

Students research team, FJMC

„MUSICAL ESTRADA KEEPS LIVING IN THE CULTURAL MEMORY OF BULGARIANS“

Interview with Rosemary Statelova about her new book „Estrada and Socialism: Glimpses“

Zhana Popova

GLIMPSES OF OLD GOLD

A review of professor Rosemary Statelova’s book “Estrada and Socialism: Glimpses”. Sofia: Riva, 2019

Ventsislav Dimov

THE HITCHHIKER’S GUIDE TO THE ANTHROPOLOGY

A review of Ivaylo Dichev’s book„Cultural scenes of the political”, Sofia: Prosveta.

Zhana Popova

VISIBLY ON THE INVISIBLE ROCK

A review of Gergana Rayzhekova’s book “The invisible rock. The alternative rock scene in Bulgaria”. Sofia:Interview Press, 2019

Ventsislav Dimov

12th CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COMMUNICATION AND MEDIA CONFERENCE (CEECOM 2019)

Kalin Kalinov

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE “FROM WORD TO ACTION: TALES AND REPRESENTATIONS”, SOFIA UNIVERSITY, 02.05-04.05 20192

Nikolay Genov

Authors

***

Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии,медийна култура и комуникации.

Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Списание „Медиалог“                                      ISSN 2535-0846

Редакционна колегия:

проф. дсн Снежана Попова
доц. д-р Вяра Ангелова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Венцислав Димов (гл. редактор)
доц. д-р Светлана Божилова
доц. д-р Жана Попова
гл. ас. д-р Лъчезар Точев
ас. д-р Петър Айолов

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is a platform for wider academic activities: a research area for academic dialogue and a learning field for media and communication education. Publications by PhD students and young researchers, to which special issues are dedicated, are encouraged. It is a platform for peer-reviewed books in Bulgarian and English.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the Radio and Television Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of St. Kliment Ohridski University of Sofia, with funding from a research project under the university’s Scientific Research Fund (N 132/2016), and its sustainability was ensured under two other projects.  

The first issue of the journal was published in early 2017.

Editorial board:

Snezhana Popova – Doctor of Social Science, Prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University

Vyara Angelova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Orlin Spassov – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Ventsislav Dimov – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Svetlana Bozhilova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Zhana Popova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Latschezar Tochev – Assist. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University 

Peter Ayolov – Assist. prof. at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University

Адрес:

София 1000  Ул. „Московска“, №49, каб. 26

1000 Sofia  49 Moskovska St., study 26

medialog.bg@gmail.com

ztpopova@uni-sofia.bg, vddimov@gmail.com

Add Comment