Лозанка Пейчева. Авторските песни в народен дух от България и тяхното привилегироване чрез „меката власт“ на медиите

THE AUTHOR’S SONGS IN FOLK SPIRIT FROM BULGARIA AND THEIR PRIVILEGE THROUGH THE SOFT POWER OF THE MEDIA

LOZANKA PEYCHEVA

Отворете текста в pdf 

Author: Lozanka Peycheva

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Авторските песни в народен дух имат богата традиция в България и устойчиво присъстват в българската музикална история и култура от средата на ХIХ век до наши дни. Тиражирани чрез медиите, те добиват статуса си на привилегировани, популярни и привлекателни образци, които имат влияние върху своите аудитории. Конструираната популярност и атрактивност на тези песни е резултат от упражняването на меката власт на медиите, която зависи както от политическия и социално-икономическия контекст, така и от съществуването на благоразположение и симпатия в интерпретаторите и публиките. В своите върхови моменти най-популярните авторски песни в народен дух оказват влияние върху формирането на доминиращи ценности, вкусове и поведения в българското общество.

Ключови думи: авторски песни, „народен дух“, мека власт, медиен инженеринг

Summary: Author’s songs, written in folk spirit, have a rich tradition in Bulgaria and are persistently present in Bulgarian musical history and culture from the mid XIX century to this day.Circulated through media, they gain the status of privileged, popular and attractive specimens, which influence their audiences. The constructed popularity and attractiveness of these songs is a result of the soft power of media, which is dependent on political and socioeconomic context, as well as on the existence of goodwill and sympathy in the interpreters and audiences. At their peak, the most popular author’s songs in folk spirit impact the forming of dominant values, tastes and attitudes in Bulgarian society.

Key words: author songs, „folk spirit“, soft power, media engineering

Автор: Лозанка Пейчева

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment