Анелия Александрова. Мийм култура и онлайн запознанства

MEME CULTURE AND ONLINE DATING

ANELIA ALEXANDROVA

Отворете текста в pdf 

Author: Anelia Alexandrova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Промяната в технологичната парадигма влече със себе си все по-динамизиращи се процеси, засягащи преформатиране на цялостната социокултурна рамка. Част от тазитрансформация са все по-популярните практики на общуване онлайн с целзапознанства, както и мийм културата. В статията проследявам концептуализацията на интернет миймовете като феномен на дигиталната култура и различни подходи към тяхното разбиране и интерпретация. На базата на проучване на български инстаграм профили се опитвам да направя възможен прочит на темата за онлайн запознанствата през мийм жанра.

Ключови думи: интернет миймове, онлайн запознанства, Инстаграм

Summary: The big shift in the technological paradigm has brought with itself ever more dynamic processes affecting the whole socio-cultural framework as we know it.Part of this transformation are the increasingly popular online dating practices, as well as the so called meme culture. The article points out important concepts of the internet memes as a phenomenon of the digital culture and different approaches to their understanding and interpretation. And, based on a survey of Bulgarian Instagram profiles dedicated to memes, it traces how the topic of online dating is represented throughout the meme genre.

Key words: internet memes,online dating, Instagram

Автор: Анелия Александрова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment